South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Die Handelinge van die Apostels 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

HANDELINGE 22:1 Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle!
HANDELINGE 22:2 En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreeuse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy sÍ:
HANDELINGE 22:3 Ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in CilŪciŽ, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van GamŠliŽl, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n yweraar vir God soos julle almal vandag is.
HANDELINGE 22:4 Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee,
HANDELINGE 22:5 soos ook die hoŽpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word.
HANDELINGE 22:6 Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal,
HANDELINGE 22:7 en ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sÍ: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
HANDELINGE 22:8 En ek het geantwoord: Wie is U, Here? En Hy het vir my gesÍ: Ek is Jesus, die Nasarťner, wat jy vervolg.
HANDELINGE 22:9 En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie.
HANDELINGE 22:10 En ek het gesÍ: Wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesÍ: Staan op en gaan na Damaskus, en daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen.
HANDELINGE 22:11 Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom.
HANDELINGE 22:12 En 'n sekere AnanŪas, 'n vroom man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon,
HANDELINGE 22:13 het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesÍ: Saul, broeder, word siende! En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk.
HANDELINGE 22:14 En hy het gesÍ: Die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die Regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor;
HANDELINGE 22:15 want jy sal vir Hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het.
HANDELINGE 22:16 En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.
HANDELINGE 22:17 En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom
HANDELINGE 22:18 en Hom gesien, en Hy het vir my gesÍ: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.
HANDELINGE 22:19 En ek het gesÍ: Here, hulle weet self dat ek besig was om die wat in U glo, in die gevangenis te werp en in die sinagoges te slaan;
HANDELINGE 22:20 en toe die bloed van Stťfanus, u getuie, vergiet is, het ek ook self daarby gestaan en sy vermoording goedgekeur en die klere opgepas van die wat hom doodgemaak het.
HANDELINGE 22:21 En Hy het vir my gesÍ: Gaan heen, want Ek sal jou ver wegstuur na die gewone heidene.
HANDELINGE 22:22 Tot by hierdie woord het hulle na hom geluister; toe verhef hulle hul stem en sÍ: Weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie!
HANDELINGE 22:23 En terwyl hulle so skreeu en hulle klere afgooi en stof in die lug werp,
HANDELINGE 22:24 het die owerste oor duisend bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word, en gesÍ dat hulle hom met gťselslae moes ondersoek, sodat hy kon weet om watter rede hulle so teen hom uitroep.
HANDELINGE 22:25 En onderwyl hulle hom met die rieme uitrek, sÍ Paulus vir die hoofman oor honderd wat daar staan: Is dit u geoorloof om 'n Romeinse burger, en dit onveroordeeld, te gťsel?
HANDELINGE 22:26 Toe die hoofman oor honderd dit hoor, gaan hy dit aan die owerste oor duisend vertel en sÍ: Pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein.
HANDELINGE 22:27 En die owerste oor duisend het gekom en hom gevra: SÍ vir my of jy 'n Romein is? En hy antwoord: Ja.
HANDELINGE 22:28 Toe sÍ die owerste oor duisend: Ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som verkry! En Paulus sÍ vir hom: Maar ek het dit deur geboorte.
HANDELINGE 22:29 Daarop het die wat hom sou ondersoek, hom dadelik laat staan; en die owerste oor duisend het ook gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was en hy hom geboei het.
HANDELINGE 22:30 En die volgende dag wou hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig was; en hy het hom van sy boeie losgemaak en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele Raad moes vergader; en hy het Paulus afgebring en voor hulle laat staan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500