South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

EsegiŰl 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ESEGI╦L 11:1 En die Gees het my opgehef en my gebring na die Oostelike Poort van die huis van die HERE wat na die ooste kyk; en kyk, by die ingang van die poort was daar vyf en twintig man, en onder hulle het ek gesien Jańsanja, die seun van Assur, en Pelatja, die seun van Benßja, vorste van die volk.
ESEGI╦L 11:2 Toe sŕ Hy vir my: Mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink en slegte raad gee in hierdie stad,
ESEGI╦L 11:3 wat sŕ: Nie so gou kom die tyd om huise te bou nie: hierdie stad is die pot, en ons die vleis.
ESEGI╦L 11:4 Daarom, profeteer teen hulle, profeteer, mensekind!
ESEGI╦L 11:5 Toe val die Gees van die HERE op my, en Hy sŕ vir my: Spreek, so sŕ die HERE: So het julle gespreek, o huis van Israel; en wat in julle gees opkom, weet ╔k.
ESEGI╦L 11:6 Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig, en julle het sy strate vol gemaak met die wat verslaan is.
ESEGI╦L 11:7 Daarom, so sŕ die Here HERE: Die wat deur julle verslaan is, wat julle daarin neergelŕ het, hulle is die vleis, en hierdie stad is die pot, maar j˙lle sal Ek daar uitbring.
ESEGI╦L 11:8 Julle is bevrees vir die swaard, maar die swaard sal Ek oor julle bring, spreek die Here HERE.
ESEGI╦L 11:9 En Ek sal julle daar uitbring en julle oorgee in die hand van vreemdes en strafgerigte onder julle oefen.
ESEGI╦L 11:10 Julle sal deur die swaard val; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel. En julle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGI╦L 11:11 Hierdie stad sal vir julle nie die pot, en j˙lle sal daarin nie die vleis wees nie; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel.
ESEGI╦L 11:12 En julle sal weet dat Ek die HERE is, omdat julle nie in my insettinge gewandel en my verordeninge nie gehou het nie, maar gehandel het volgens verordeninge van die nasies wat rondom julle is.
ESEGI╦L 11:13 En terwyl ek profeteer, het Pelatja, die seun van Benßja, gesterwe. Toe het ek op my aangesig geval en hardop uitgeroep en gesŕ: Ag, Here HERE, wil U 'n einde maak aan die oorblyfsel van Israel?
ESEGI╦L 11:14 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesŕ:
ESEGI╦L 11:15 Mensekind, jou broers, jou broers, die manne wat aan jou verwant is, en die hele huis van Israel, almal saam, van wie die inwoners van Jerusalem sŕ: Bly ver van die HERE af, aan ˇns is dit, die land, as besitting gegee--
ESEGI╦L 11:16 Daarom sŕ: So spreek die Here HERE: Omdat Ek hulle ver weggedryf het onder die nasies, en omdat Ek hulle verstrooi het in die lande en Ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het in die lande waar hulle gekom het--
ESEGI╦L 11:17 daarom sŕ: So spreek die Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.
ESEGI╦L 11:18 En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.
ESEGI╦L 11:19 En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee,
ESEGI╦L 11:20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees.
ESEGI╦L 11:21 Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aan loop--hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek die Here HERE.
ESEGI╦L 11:22 Toe het die gÚrubs hulle vlerke opgehef en die wiele gelyktydig met hulle saam, terwyl die heerlikheid van die God van Israel bo-oor hulle was.
ESEGI╦L 11:23 En die heerlikheid van die HERE het opgestyg uit die stad uit weg en het gaan staan op die berg wat oos van die stad lŕ.
ESEGI╦L 11:24 Daarna het die Gees my opgeneem en my, in 'n gesig deur die Gees van God, gebring na ChaldÚa, na die ballinge; en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek.
ESEGI╦L 11:25 En ek het aan die ballinge verkondig al die woorde van die HERE wat Hy my laat sien het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500