South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Esegil 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ESEGIL 12:1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en ges:
ESEGIL 12:2 Mensekind, jy woon onder mense van die wederstrewige huis, wat o het om te sien, maar nie sien nie; ore het om te hoor, maar nie hoor nie, want hulle is 'n wederstrewige huis.
ESEGIL 12:3 Maar jy, mensekind, maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, en gaan oordag in ballingskap voor hulle o; vertrek soos 'n balling voor hulle o, van jou woonplek af na 'n ander plek toe--miskien sal hulle dit sien, want hulle is 'n wederstrewige huis.
ESEGIL 12:4 En jy moet jou goed oordag uitbring voor hulle o soos die goed wat vir 'n ballingskap nodig is; maar self moet jy in die aand uitgaan voor hulle o soos die wat in ballingskap uitgaan.
ESEGIL 12:5 Breek vir jou 'n gat in die muur voor hulle o, en bring dit daardeur uit.
ESEGIL 12:6 Voor hulle o moet jy dit op die skouer dra, in die pikdonker moet jy dit uitbring; jou aangesig moet jy bedek, sodat jy die land nie sien nie; want Ek maak jou tot 'n sinnebeeld vir die huis van Israel.
ESEGIL 12:7 Ek het toe gedoen soos my beveel is: ek het my goed oordag uitgebring soos die goed wat vir 'n ballingskap nodig is; en in die aand het ek met my hand vir my 'n gat in die muur gebreek; in die pikdonker het ek dit uitgebring, dit op die skouer voor hulle o gedra.
ESEGIL 12:8 Toe kom die woord van die HERE tot my in die mre en s:
ESEGIL 12:9 Mensekind, het die huis van Israel, die wederstrewige huis, nie vir jou ges: Wat maak jy daar nie?
ESEGIL 12:10 S vir hulle: So spreek die Here HERE: Hierdie las sien op die vors in Jerusalem en die hele huis van Israel wat onder hulle woon.
ESEGIL 12:11 S: Ek is julle sinnebeeld; soos ek gedoen het, so sal met hulle gedoen word: in ballingskap, in gevangenskap sal hulle gaan.
ESEGIL 12:12 En die vors wat onder hulle is, sal die goed op die skouer dra, in die pikdonker, en hy sal uitgaan; hulle sal 'n gat in die muur breek om daardeur uit te bring; hy sal sy aangesig bedek, omdat hy self die land met die oog nie sal sien nie.
ESEGIL 12:13 En Ek sal my net oor hom uitsprei, en in my strik sal hy gevang word; en Ek sal hom na Babel, na die land van die Chalders bring; maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe.
ESEGIL 12:14 En almal wat rondom hom is, sy hulp, en al sy lers sal Ek na al die windstreke verstrooi en die swaard agter hulle uittrek.
ESEGIL 12:15 Dan sal hulle weet dat Ek die HERE is, as Ek hulle onder die nasies versprei en hulle in die lande verstrooi;
ESEGIL 12:16 maar Ek sal van hulle 'n klein klompie laat oorbly van die swaard, die hongersnood en die pes, sodat hulle al hlle gruwels kan vertel onder die nasies waar hulle kom; en di sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIL 12:17 Daarna het die woord van die HERE tot my gekom en ges:
ESEGIL 12:18 Mensekind, jy moet jou brood met bewing eet en jou water met siddering en kommer drink.
ESEGIL 12:19 En jy moet aan die mense van die land s: So spreek die Here HERE aangaande die inwoners van Jerusalem, in die land Israel: Hulle sal hul brood met kommer eet en hul water in stomme smart drink, sodat hulle land, van sy volheid beroof, woes sal l vanwe die geweldpleging van almal wat daarin woon.
ESEGIL 12:20 En die stede wat bewoon is, sal woes word, en die land sal 'n wildernis wees; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGIL 12:21 En die woord van die HERE het tot my gekom en ges:
ESEGIL 12:22 Mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel, naamlik: Die dae gaan voort, en van al die gesigte kom niks nie.
ESEGIL 12:23 Daarom, s vir hulle: So spreek die Here HERE: Ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord, sodat hulle dit nie meer as spreekwoord in Israel sal gebruik nie. Maar s vir hulle: Die dae is naby, en die woord van elke gesig.
ESEGIL 12:24 Want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsery in die huis van Israel meer wees nie.
ESEGIL 12:25 Want Ek, die HERE, Ek sal spreek--wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur; dit sal nie meer uitgestel word nie. Want in julle dae, o wederstrewige huis, sal Ek 'n woord spreek en dit uitvoer ook, spreek die Here HERE.
ESEGIL 12:26 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en ges:
ESEGIL 12:27 Mensekind, kyk, die huis van Israel s: Die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is.
ESEGIL 12:28 Daarom, s vir hulle: So spreek die Here HERE: Geeneen van my woorde sal meer uitgestel word nie; wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Here HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500