South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

EsegiŰl 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ESEGI╦L 28:1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesŕ:
ESEGI╦L 28:2 Mensekind, sŕ aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesŕ het: Ek is 'n god, ek bewoon 'n godewoning in die hart van die seŰ--terwyl jy tog 'n mens is en geen god nie--en jou hart gemaak het soos die hart van 'n god;
ESEGI╦L 28:3 kyk, jy is wyser as DaniŰl, alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie!
ESEGI╦L 28:4 Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf;
ESEGI╦L 28:5 deur die grootheid van jou wysheid in jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder, en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom;
ESEGI╦L 28:6 daarom, so sŕ die Here HERE: Omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van 'n god,
ESEGI╦L 28:7 daarom, kyk, Ek bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hul swaarde trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het, en jou glans ontheilig.
ESEGI╦L 28:8 In die kuil sal hulle jou laat neerdaal, en jy sal in die hart van die seŰ die bittere dood sterwe van een wat verslaan is.
ESEGI╦L 28:9 Sal jy werklik sŕ, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is 'n god! --terwyl jy tog 'n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie?
ESEGI╦L 28:10 Jy sal die dood van onbesnedenes sterwe, deur die hand van vreemdes; want Ek het dit gesŕ, spreek die Here HERE.
ESEGI╦L 28:11 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesŕ:
ESEGI╦L 28:12 Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sŕ vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seŰlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.
ESEGI╦L 28:13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
ESEGI╦L 28:14 Jy was 'n gÚrub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op 'n heilige berg; 'n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
ESEGI╦L 28:15 Jy was volkome in jou weŰ van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
ESEGI╦L 28:16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gÚrub wat beskut!
ESEGI╦L 28:17 Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.
ESEGI╦L 28:18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oŰ van almal wat jou gesien het.
ESEGI╦L 28:19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.
ESEGI╦L 28:20 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesŕ:
ESEGI╦L 28:21 Mensekind, rig jou aangesig teen Sidon en profeteer teen hom
ESEGI╦L 28:22 en sŕ: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Sidon, en Ek sal My verheerlik in jou midde; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek in hom strafgerigte voltrek en My in hom as die Heilige laat ken.
ESEGI╦L 28:23 En Ek sal die pes in hom stuur en bloed op sy strate, en die gewondes sal in hom val deur die swaard wat teen hom is van alle kante, en hulle sal weet dat Ek die HERE is.
ESEGI╦L 28:24 En daar sal vir die huis van Israel geen steekdoring en smartlike distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verag; en hulle sal weet dat Ek die Here HERE is.
ESEGI╦L 28:25 So sŕ die Here HERE: As Ek die huis van Israel versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oŰ van die nasies, dan sal hulle in hul land woon wat Ek aan my kneg Jakob gegee het.
ESEGI╦L 28:26 En hulle sal daarin veilig woon en huise bou en wingerde plant; ja, hulle sal veilig woon as Ek strafgerigte voltrek teen almal wat hulle van alle kante verag; en hulle sal weet dat Ek die HERE hulle God is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500