South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 12:1 En die HERE het met Moses en Aron in Egipteland gespreek en ges:
EXODUS 12:2 Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees.
EXODUS 12:3 Spreek tot die hele vergadering van Israel en s: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin.
EXODUS 12:4 Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken.
EXODUS 12:5 Julle moet 'n lam h sonder gebrek, 'n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem.
EXODUS 12:6 En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.
EXODUS 12:7 En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet.
EXODUS 12:8 En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet.
EXODUS 12:9 Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed.
EXODUS 12:10 Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die mre toe nie; maar wat daarvan tot die mre oorbly, moet julle met vuur verbrand.
EXODUS 12:11 En s moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul hand; baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die HERE is dit.
EXODUS 12:12 Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE.
EXODUS 12:13 Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.
EXODUS 12:14 En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier.
EXODUS 12:15 Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, di siel moet uit Israel uitgeroei word.
EXODUS 12:16 En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag gn werk op di dae gedoen word nie; net wat deur elkeen geet moet word, dit alleen mag deur julle berei word.
EXODUS 12:17 Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het Ek julle lers uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou.
EXODUS 12:18 In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die een en twintigste dag van die maand, in die aand.
EXODUS 12:19 Sewe dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, di siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al 'n vreemdeling is of 'n kind van die land.
EXODUS 12:20 Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet.
EXODUS 12:21 Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle ges: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die pasga.
EXODUS 12:22 En neem 'n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die mre toe nie.
EXODUS 12:23 Want die HERE sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte, sal die HERE by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie.
EXODUS 12:24 Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid.
EXODUS 12:25 En as julle in die land kom wat die HERE aan julle sal gee soos Hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou.
EXODUS 12:26 En as julle kinders julle vra: Wat beteken die diens daar?
EXODUS 12:27 dan moet julle s: Dit is 'n paasoffer aan die HERE, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe Hy die Egiptenaars getref maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig.
EXODUS 12:28 En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen. Soos die HERE Moses en Aron beveel het, so het hulle gedoen.
EXODUS 12:29 En middernag het die HERE al die eersgeborenes in Egipteland getref, van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere.
EXODUS 12:30 Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie.
EXODUS 12:31 Daarop het hy Moses en Aron in die nag laat roep en ges: Maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die HERE soos julle gespreek het.
EXODUS 12:32 Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en sen my ook.
EXODUS 12:33 En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou--om hulle gou uit die land uit te stuur. Want hulle het ges: Ons is almal dood!
EXODUS 12:34 Toe neem die volk hulle deeg voordat dit ingesuur was, met hulle bakskottels, in hulle mantels toegebind, op die skouers.
EXODUS 12:35 En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses: hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geis;
EXODUS 12:36 en die HERE het aan die volk guns verleen in die o van die Egiptenaars, en di het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe.
EXODUS 12:37 En die kinders van Israel het van Ramses na Sukkot weggetrek, omtrent ses honderd duisend te voet, die manne buiten die kinders.
EXODUS 12:38 En 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste--'n groot hoeveelheid vee.
EXODUS 12:39 En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie.
EXODUS 12:40 En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was vier honderd en dertig jaar.
EXODUS 12:41 En n verloop van vier honderd en dertig jaar, op daardie selfde dag, het al die lerskare van die HERE uit Egipteland uitgetrek.
EXODUS 12:42 Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die HERE, omdat Hy hulle uit Egipteland uitgelei het. Dit is di nag van die HERE om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte.
EXODUS 12:43 Verder het die HERE aan Moses en Aron ges: Dit is die insetting van die pasga: Gn uitlander mag daarvan eet nie.
EXODUS 12:44 Maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, di moet hy besny; dan kan hy daarvan eet.
EXODUS 12:45 Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.
EXODUS 12:46 In een huis moet dit geet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie.
EXODUS 12:47 Die hele vergadering van Israel moet dit hou.
EXODUS 12:48 En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos 'n kind van die land wees. Maar gn onbesnedene mag daarvan eet nie.
EXODUS 12:49 Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.
EXODUS 12:50 En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die HERE Moses en Aron beveel het, so het hulle gedoen.
EXODUS 12:51 En op daardie selfde dag het die HERE die kinders van Israel, volgens hulle lerafdelings, uit Egipteland uitgelei.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500