South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 13:1 Toe het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
EXODUS 13:2 Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.
EXODUS 13:3 Verder het Moses aan die volk gesÍ: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die HERE het julle deur 'n sterke hand hiervandaan uitgelei; daarom mag geen gesuurde brood geŽet word nie.
EXODUS 13:4 Vandag trek julle uit, in die maand Abib.
EXODUS 13:5 En as die HERE jou bring in die land van die Kanašniete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou.
EXODUS 13:6 Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot eer van die HERE.
EXODUS 13:7 Ongesuurde brode moet die sewe dae geŽet word: by jou mag geen gesuurde brood gesien word nie, en geen suurdeeg mag by jou in jou hele grondgebied gesien word nie.
EXODUS 13:8 En jy moet jou seun op diť dag vertel en sÍ: Dit geskied ter wille van wat die HERE aan my gedoen het toe ek uit Egipte uitgetrek het.
EXODUS 13:9 En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oŽ, sodat die wet van die HERE in jou mond mag wees; want deur 'n sterke hand het die HERE jou uit Egipte uitgelei.
EXODUS 13:10 Daarom moet jy hierdie insetting onderhou op die daarvoor bepaalde tyd, van jaar tot jaar.
EXODUS 13:11 En as die HERE jou in die land van die Kanašniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met 'n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee,
EXODUS 13:12 dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die HERE afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hÍ--wat manlik is, behoort aan die HERE.
EXODUS 13:13 Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop.
EXODUS 13:14 En as jou seun jou later vra en sÍ: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: Die HERE het ons deur 'n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.
EXODUS 13:15 Want toe Farao swarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die HERE al die eersgeborenes in Egipteland gedood, van die eersgeborene van die mense af tot die eersgeborene van die diere toe. Daarom offer ek aan die HERE alles wat die moederskoot open wat manlik is; maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los.
EXODUS 13:16 En dit sal as 'n teken wees op jou hand en 'n voorhoofsband tussen jou oŽ; want die HERE het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei.
EXODUS 13:17 Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesÍ: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte.
EXODUS 13:18 Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.
EXODUS 13:19 En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem; want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesÍ: God sal eindelik op julle ag gee; bring dan my gebeente saam met julle hiervandaan op.
EXODUS 13:20 So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laer opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn.
EXODUS 13:21 En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.
EXODUS 13:22 Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500