South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 15:1 Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die HERE gesing; en dit is wat hulle gesÍ het: Ek wil sing tot eer van die HERE, want Hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in die see gewerp.
EXODUS 15:2 Die HERE is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword. Hy is my God, Hom sal ek roem; die God van my vader, Hom sal ek verhef.
EXODUS 15:3 Die HERE is 'n krygsman; HERE is sy naam.
EXODUS 15:4 Hy het Farao se strydwaens en sy leŽrmag in die see gewerp. En sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink.
EXODUS 15:5 Die watervloede het hulle oordek. Hulle het in die kolke gesink soos 'n klip.
EXODUS 15:6 o HERE, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o HERE, verpletter die vyand.
EXODUS 15:7 En in u grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan. U stuur u toorngloed uit: dit verteer hulle soos 'n stoppel.
EXODUS 15:8 En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see.
EXODUS 15:9 Die vyand het gesÍ: Ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle; ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei.
EXODUS 15:10 U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle gesink in die geweldige waters.
EXODUS 15:11 o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
EXODUS 15:12 U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind.
EXODUS 15:13 U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer.
EXODUS 15:14 Die volke het dit gehoor, hulle het gesidder; weŽ het die inwoners van Filistťa aangegryp.
EXODUS 15:15 Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanašn het gebewe.
EXODUS 15:16 Verskrikking en vrees het op hulle geval; deur die grootheid van u arm was hulle stom soos 'n klip, terwyl u volk deurtrek, HERE, terwyl die volk deurtrek wat U verwerf het.
EXODUS 15:17 U bring hulle in en plant hulle op die bergland van u erfenis, die plek, o HERE, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Here!
EXODUS 15:18 Die HERE sal regeer vir ewig en altoos.
EXODUS 15:19 Want Farao se perd, met sy strydwaens en sy ruiters, het in die see ingegaan, en die HERE het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders van Israel het binne-in die see op droŽ grond getrek.
EXODUS 15:20 En Mirjam, die profetes, die suster van Ašron, het 'n tamboeryn in haar hand geneem; en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse.
EXODUS 15:21 En Mirjam het hulle al singende geantwoord: Sing tot eer van die HERE, want Hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp.
EXODUS 15:22 Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe drie dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie.
EXODUS 15:23 En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara.
EXODUS 15:24 Toe murmureer die volk teen Moses en sÍ: Wat moet ons drink?
EXODUS 15:25 En hy het die HERE aangeroep, en die HERE het hom 'n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het Hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef
EXODUS 15:26 en gesÍ: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oŽ, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lÍ wat Ek op Egipteland gelÍ het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.
EXODUS 15:27 Daarop het hulle by Elim gekom, waar twaalf waterfonteine en sewentig palmbome was. En hulle het daar by die water laer opgeslaan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500