South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 17:1 Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die HERE, van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laer opgeslaan in Rfidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie.
EXODUS 17:2 Toe twis die volk met Moses en s: Gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle: Wat twis julle met my? Waarom versoek julle die HERE?
EXODUS 17:3 Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en ges: Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom?
EXODUS 17:4 Toe het Moses die HERE aangeroep en ges: Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my.
EXODUS 17:5 En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg.
EXODUS 17:6 Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die o van die oudstes van Israel
EXODUS 17:7 en die plek Massa en Mriba genoem vanwe die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te s: Is die HERE in ons midde of nie?
EXODUS 17:8 Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rfidim te veg.
EXODUS 17:9 En Moses het aan Josua ges: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Mre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand.
EXODUS 17:10 En Josua het gedoen soos Moses aan hom ges het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aron en Hur het op die top van die heuwel geklim.
EXODUS 17:11 En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste.
EXODUS 17:12 Maar die hande van Moses het swaar geword; daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergel, dat hy daarop kon sit. En Aron en Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die ander anderkant. So het sy hande dan vas gebly tot sononder.
EXODUS 17:13 En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring.
EXODUS 17:14 Toe s die HERE vir Moses: Skrywe dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg.
EXODUS 17:15 En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: Die HERE is my banier.
EXODUS 17:16 En hy het ges: Waarlik, die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Amalek van geslag tot geslag.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500