South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 23:1 Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie.
EXODUS 23:2 Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflÍ agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie.
EXODUS 23:3 Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie.
EXODUS 23:4 As jy jou vyand se bees of esel teŽkom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring.
EXODUS 23:5 As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lÍ, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie: jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai.
EXODUS 23:6 Jy mag die reg van jou arm mense in hulle regsaak nie verdraai nie.
EXODUS 23:7 Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie.
EXODUS 23:8 Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie; want die geskenk maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges.
EXODUS 23:9 Jy mag die vreemdeling ook nie verdruk nie; want julle ken self die gemoed van 'n vreemdeling, omdat julle vreemdelinge in Egipteland gewees het.
EXODUS 23:10 En ses jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrings daarvan insamel;
EXODUS 23:11 maar in die sewende moet jy dit ongebruik en braak laat lÍ, dat die arm mense van jou volk kan eet; en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome.
EXODUS 23:12 Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep.
EXODUS 23:13 En in alles wat Ek julle gesÍ het, moet julle jul in ag neem. En die naam van ander gode mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond nie gehoor word nie.
EXODUS 23:14 Drie maal in die jaar moet jy vir My 'n fees hou.
EXODUS 23:15 Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou: sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek--maar hulle mag nie met leŽ hande voor my aangesig verskyn nie;
EXODUS 23:16 verder die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai; en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar as jy jou werk uit die land insamel.
EXODUS 23:17 Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here HERE verskyn.
EXODUS 23:18 Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brood offer nie. Ook mag die vet van my feesoffer nie tot die mŰre toe oorbly nie.
EXODUS 23:19 Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.
EXODUS 23:20 Kyk, Ek stuur 'n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.
EXODUS 23:21 Neem jou in ag vir Hom en luister na sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam is in Hom.
EXODUS 23:22 Maar as jy terdeŽ na sy stem luister en alles doen wat Ek sal sÍ, sal Ek die vyand van jou vyande en die teŽstander van jou teŽstanders wees.
EXODUS 23:23 Want my Engel sal voor jou uit gaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanašniete, Hewiete en Jebusiete; en Ek sal hulle vernietig.
EXODUS 23:24 Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie, ook mag jy nie doen na hulle werke nie; maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan.
EXODUS 23:25 En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seŽn, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.
EXODUS 23:26 Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae vol maak.
EXODUS 23:27 Ek sal my skrik voor jou uit stuur en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug.
EXODUS 23:28 Ook sal Ek perdebye voor jou uit stuur; diť sal die Hewiete, Kanašniete en Hetiete voor jou uit verdrywe.
EXODUS 23:29 Ek sal hulle nie in een jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie.
EXODUS 23:30 Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beŽrwe.
EXODUS 23:31 En Ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die See van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Eufraat. Want Ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uit verdrywe.
EXODUS 23:32 Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie.
EXODUS 23:33 Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen My te sondig nie. Want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n strik wees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500