South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 28:1 Dan moet jy jou broer Aron, en sy seuns saam met hom, uit die kinders van Israel, laat nader kom na jou toe, dat hy vir My die priesteramp kan bedien: Aron, Nadab en Abhu, Elesar en Itamar, die seuns van Aron.
EXODUS 28:2 En jy moet vir jou broer Aron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad.
EXODUS 28:3 Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat Ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aron klere maak, om hom te heilig, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.
EXODUS 28:4 En dit is die klere wat hulle moet maak: 'n borstas en 'n skouerkleed en 'n mantel en 'n kunstig bewerkte rok, 'n tulband en 'n gordel; so moet hulle dan vir Aron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.
EXODUS 28:5 En hulle moet die goud en die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne neem.
EXODUS 28:6 En hulle moet die skouerkleed maak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne, as kunstige werk.
EXODUS 28:7 Dit moet twee skouerstukke h wat aan mekaar vas is; aan die twee bo-ente moet dit saamgevoeg word.
EXODUS 28:8 En die band wat daaraan is om dit vas te bind, moet van dieselfde werk en, daarmee saam, uit een stuk wees, van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne.
EXODUS 28:9 En jy moet twee oniksstene neem en die name van die kinders van Israel daarop graveer:
EXODUS 28:10 ses van di name op die een steen en die ses ander name op die ander steen volgens hulle geboortes.
EXODUS 28:11 Met graveerwerk, soos op 'n selsteen uitgesny word, moet jy die twee stene graveer volgens die name van die kinders van Israel. Jy moet hulle maak dat hulle vassit in kassies van goud.
EXODUS 28:12 En jy moet die twee stene op die skouerstukke van die skouerkleed bevestig as gedagtenisstene vir die kinders van Israel--Aron moet hulle name op sy twee skouers dra voor die aangesig van die HERE om hulle in gedagtenis te bring.
EXODUS 28:13 Jy moet dan kassies van goud maak
EXODUS 28:14 en twee kettings van suiwer goud; gedraai soos toutjies moet jy hulle maak; en maak die kettings, soos toutjies gedraai, aan die kassies vas.
EXODUS 28:15 Jy moet ook die borstas van beslissing maak van kunstige werk; soos die werk van die skouerkleed moet jy dit maak; van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en van fyn dubbeldraad-linne moet jy dit maak.
EXODUS 28:16 Vierkantig moet dit wees en dubbel gevou; 'n span sy lengte en 'n span sy breedte.
EXODUS 28:17 En voorsien dit van 'n steeninvulling van vier rye stene: 'n ry met 'n karneool, 'n topaas en 'n smarag moet die eerste ry wees.
EXODUS 28:18 En die tweede ry: 'n karbonkel, 'n saffier en 'n jaspis.
EXODUS 28:19 En die derde ry: 'n hiasint, 'n agaat en 'n ametis.
EXODUS 28:20 En die vierde ry: 'n chrisoliet en 'n oniks en 'n sardoniks. Hulle moet in goud vasgesit wees by hulle invulling.
EXODUS 28:21 En die stene moet volgens die name van die kinders van Israel twaalf wees, volgens hulle name. Soos op 'n selsteen uitgesny word, so moet hulle vir twaalf stamme wees, elkeen volgens sy naam.
EXODUS 28:22 Jy moet ook by die borstas gedraaide kettings, soos toutjies gedraai, van suiwer goud maak.
EXODUS 28:23 En maak by die borstas twee goue ringe; en bevestig die twee ringe aan die twee bo-ente van die borstas,
EXODUS 28:24 en maak die twee goue toutjies aan die twee ringe vas, aan die bo-ente van die borstas;
EXODUS 28:25 en maak die twee ander ente van die twee toutjies vas aan die twee kassies, en bevestig di dan aan die skouerstukke van die skouerkleed, aan die voorkant daarvan.
EXODUS 28:26 Jy moet ook twee goue ringe maak, en bevestig di aan die twee onder-ente van die borstas, aan die kant wat teen die skouerkleed aan l, aan die binnekant.
EXODUS 28:27 En maak twee goue ringe, en bevestig di aan die twee skouerstukke van die skouerkleed, onderaan, aan die voorkant daarvan, by sy verbinding, bo die band van die skouerkleed.
EXODUS 28:28 En hulle moet die borstas met sy ringe aan die ringe van die skouerkleed met 'n pers toutjie vasbind, sodat dit bo die band van die skouerkleed is en die borstas nie van die skouerkleed afskuiwe nie.
EXODUS 28:29 So moet Aron dan die name van die kinders van Israel in die borstas van beslissing op sy hart dra as hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van die HERE gedurigdeur.
EXODUS 28:30 Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Tummim sit, dat hulle op die hart van Aron kan wees as hy voor die aangesig van die HERE ingaan. So moet Aron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurigdeur op sy hart dra voor die aangesig van die HERE.
EXODUS 28:31 En jy moet die mantel van die skouerkleed heeltemal van pers stof maak.
EXODUS 28:32 En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees. Rondom die opening moet 'n soom van wewerswerk wees. Soos die opening van 'n pantser moet dit daaraan wees, dat dit nie kan skeur nie.
EXODUS 28:33 En maak aan die soom daarvan granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur, aan die soom daarvan rondom, en daar tussenin goue klokkies rondom:
EXODUS 28:34 'n goue klokkie en 'n granaatjie, 'n goue klokkie en 'n granaatjie, aan die soom van die mantel rondom.
EXODUS 28:35 En Aron moet dit aanh om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word as hy in die heiligdom, voor die aangesig van die HERE, ingaan en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie.
EXODUS 28:36 Verder moet jy 'n plaat van suiwer goud maak en daarop graveer, soos op 'n selsteen uitgesny word: HEILIG AAN DIE HERE.
EXODUS 28:37 En maak dit vas aan 'n pers toutjie, sodat dit aan die tulband kan wees; aan die voorkant van die tulband moet dit wees.
EXODUS 28:38 So moet dit dan op die voorhoof van Aron wees, sodat Aron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig--al hulle heilige gawes. En dit moet gedurigdeur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van die HERE welgevalle mag vind.
EXODUS 28:39 Jy moet ook die rok van fyn linne kunstig bewerk. Jy moet ook 'n tulband van fyn linne maak, en 'n gordel moet jy van veelkleurige werk maak.
EXODUS 28:40 En maak rokke vir die seuns van Aron, en maak vir hulle gordels. Ook moet jy vir hulle musse maak, tot eer en tot sieraad.
EXODUS 28:41 En trek dit jou broer Aron en sy seuns saam met hom aan. En salf hulle en stel hulle aan en heilig hulle, sodat hulle vir My die priesteramp kan bedien.
EXODUS 28:42 Maak ook vir hulle linnebroeke om die vlees van die skaamte te bedek. Dit moet van die heupe tot by die dye wees.
EXODUS 28:43 En Aron en sy seuns moet dit aanh as hulle in die tent van samekoms gaan, of as hulle nader kom na die altaar om in die heiligdom te dien, sodat hulle geen skuld op hulle laai en sterwe nie. Dit is 'n ewige insetting vir hom en vir sy nageslag n hom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500