South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 32:1 Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Ašron versamel en vir hom gesÍ: Kom, maak vir ons gode wat voor ons uit trek; want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie.
EXODUS 32:2 En Ašron sÍ vir hulle: Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my.
EXODUS 32:3 Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Ašron gebring.
EXODUS 32:4 En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sÍ hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
EXODUS 32:5 Toe Ašron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Ašron het uitgeroep en gesÍ: MŰre is daar fees tot eer van die HERE.
EXODUS 32:6 En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring; daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel.
EXODUS 32:7 Toe sÍ die HERE vir Moses: Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel.
EXODUS 32:8 En hulle het gou van die weg afgewyk wat Ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesÍ: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
EXODUS 32:9 Verder het die HERE vir Moses gesÍ: Ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk.
EXODUS 32:10 Laat My dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en Ek hulle verteer. Dan sal Ek jou tot 'n groot nasie maak.
EXODUS 32:11 Maar Moses het die HERE sy God om genade gesmeek en gesÍ: Waarom, o HERE, sou u toorn ontvlam teen u volk wat U met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipteland uitgelei het?
EXODUS 32:12 Waarom sou die Egiptenaars spreek en sÍ: In kwaadwilligheid het Hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk.
EXODUS 32:13 Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie U by Uself gesweer en aan wie U gesÍ het: Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan Ek gespreek het, sal Ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beŽrwe.
EXODUS 32:14 Toe het dit die HERE berou oor die onheil wat Hy gesÍ het dat Hy sy volk sou aandoen.
EXODUS 32:15 En Moses het omgedraai en van die berg afgeklim, met die twee tafels van die Getuienis in sy hand, tafels wat op altwee kante beskrywe was; hulle was op die een en op die ander kant beskrywe.
EXODUS 32:16 En die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God, in die tafels gegraveer.
EXODUS 32:17 En toe Josua die stem van die volk hoor hoe hulle juig, sÍ hy aan Moses: Daar is oorlogsgeraas in die laer.
EXODUS 32:18 Maar hy antwoord: Dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie; dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie: ek hoor die geluid van beurtgesang.
EXODUS 32:19 En toe hy naby die laer kom en die kalf en koordanse sien, het die toorn van Moses ontvlam, en hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel.
EXODUS 32:20 En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het, en dit in die vuur verbrand en dit fyn gemaal. Toe het hy dit op die water gestrooi en die kinders van Israel dit laat drink.
EXODUS 32:21 En Moses het vir Ašron gesÍ: Wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so 'n groot sonde oor hulle gebring het?
EXODUS 32:22 Toe antwoord Ašron: Laat die toorn van my heer nie ontvlam nie. U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is.
EXODUS 32:23 Hulle het dan aan my gesÍ: Maak vir ons gode wat voor ons uit trek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie.
EXODUS 32:24 Daarop het ek hulle geantwoord: Wie goud het, laat diť dit afruk! En hulle het dit aan my gegee. En ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daaruit gekom.
EXODUS 32:25 Toe Moses sien dat die volk bandeloos was--want Ašron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teŽstanders--
EXODUS 32:26 het Moses in die poort van die laer gaan staan en gesÍ: Wie vŪr die HERE is, kom na my toe! Toe het al die seuns van Levi by hom versamel.
EXODUS 32:27 En hy het vir hulle gesÍ: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laer, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak.
EXODUS 32:28 En die seuns van Levi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op diť dag omtrent drie duisend man geval.
EXODUS 32:29 Toe het Moses gesÍ: Vul vandag julle hand om te offer aan die HERE--want elkeen is teen sy seun en teen sy broer--sodat Hy vandag 'n seŽn oor julle kan gee.
EXODUS 32:30 En die volgende dag het Moses aan die volk gesÍ: Jķlle het 'n groot sonde begaan; maar nou sal ek na die HERE opklim: miskien kan ek vir julle sonde versoening doen.
EXODUS 32:31 En Moses het na die HERE teruggegaan en gesÍ: Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak.
EXODUS 32:32 Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het!
EXODUS 32:33 Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, diť sal Ek uitdelg uit my boek.
EXODUS 32:34 Maar gaan nou en lei die volk waarheen Ek jou gesÍ het. Kyk, my engel sal voor jou uit gaan. Maar die dag as Ek besoeking doen, dan sal Ek hulle sonde oor hulle besoek.
EXODUS 32:35 So het die HERE dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het wat Ašron vervaardig het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500