South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 35:1 Toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar laat kom en aan hulle gesÍ: Dit is die woorde wat die HERE beveel het, om dit te doen:
EXODUS 35:2 Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet daar vir julle 'n heiligheid, 'n dag van volkome rus wees tot eer van die HERE. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word.
EXODUS 35:3 Julle mag op die sabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie.
EXODUS 35:4 Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesÍ: Dit is die saak wat die HERE beveel het:
EXODUS 35:5 Neem van julle besittings 'n offergawe aan die HERE. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart, dit bring, die offergawe van die HERE: goud en silwer en koper;
EXODUS 35:6 en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar;
EXODUS 35:7 en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout;
EXODUS 35:8 en olie vir die kandelaar en speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye;
EXODUS 35:9 en oniksstene en stene om in te lÍ, vir die skouerkleed en die borstas.
EXODUS 35:10 En almal wat kunsvaardig is onder julle, moet kom en alles maak wat die HERE beveel het:
EXODUS 35:11 die tabernakel, sy tent en sy dekkleed, sy hakies en sy style, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke;
EXODUS 35:12 die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel tot bedekking;
EXODUS 35:13 die tafel met sy draaghoute en al sy gereedskap, en die toonbrode;
EXODUS 35:14 en die kandelaar tot verligting, met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar;
EXODUS 35:15 en die reukaltaar met sy draaghoute, en die salfolie en die reukwerk van speserye, en die bedekking vir die ingang van die tabernakel;
EXODUS 35:16 die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap; die waskom met sy voetstuk;
EXODUS 35:17 die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof;
EXODUS 35:18 die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne;
EXODUS 35:19 die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere vir die priester Ašron en die klere van sy seuns om die priesteramp te bedien.
EXODUS 35:20 Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan.
EXODUS 35:21 En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het, het gekom: hulle het die offergawe van die HERE gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere;
EXODUS 35:22 die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was; hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade, allerhande goue goed, gebring. En elkeen wat 'n offer van goud aan die HERE gewy het,
EXODUS 35:23 en elkeen wat in besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle, het dit gebring.
EXODUS 35:24 Elkeen wat 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, het die offergawe van die HERE gebring; en elkeen wat akasiahout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring.
EXODUS 35:25 En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring: die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne.
EXODUS 35:26 En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin.
EXODUS 35:27 En die owerstes het die oniksstene gebring en die stene om in te lÍ, vir die skouerkleed en die borstas,
EXODUS 35:28 en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye.
EXODUS 35:29 Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die HERE deur die diens van Moses beveel het om te verrig--as vrywillige offergawe aan die HERE het die kinders van Israel dit gebring.
EXODUS 35:30 Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesÍ: Kyk, die HERE het BesŠleŽl, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep;
EXODUS 35:31 en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk;
EXODUS 35:32 en om kunstige planne uit te dink, om diť uit te voer in goud en silwer en koper,
EXODUS 35:33 en deur snywerk in stene wat ingelÍ moet word, en deur houtsnywerk--om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid.
EXODUS 35:34 Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Ohůliab, die seun van AhŪsamag, van die stam van Dan.
EXODUS 35:35 Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van 'n wewer hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500