South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Exodus 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

EXODUS 40:1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
EXODUS 40:2 Op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy die tabernakel van die tent van samekoms oprig.
EXODUS 40:3 En jy moet daarin plaas die ark van die Getuienis en die ark met die voorhangsel bedek.
EXODUS 40:4 Dan moet jy die tafel inbring en daarop regsit wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek.
EXODUS 40:5 En jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die Getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang.
EXODUS 40:6 Jy moet ook die brandofferaltaar voor die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neersit.
EXODUS 40:7 En jy moet die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar neersit en daar water in gooi.
EXODUS 40:8 En maak die voorhof rondom, en hang die bedekking aan die poort van die voorhof op.
EXODUS 40:9 Dan moet jy die salfolie neem, en jy moet die tabernakel salf en alles wat daarin is, en dit heilig met alles wat daarby behoort; en dit sal heilig wees.
EXODUS 40:10 Jy moet ook die brandofferaltaar salf met al sy gereedskap, en jy moet die altaar heilig, en die altaar sal hoogheilig wees.
EXODUS 40:11 Salf dan die waskom en sy voetstuk, en heilig dit.
EXODUS 40:12 Jy moet ook Ašron en sy seuns laat nader kom, na die ingang van die tent van samekoms toe, en jy moet hulle met water was.
EXODUS 40:13 Trek Ašron dan die heilige klere aan; en salf hom en heilig hom, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.
EXODUS 40:14 Jy moet ook sy seuns laat nader kom en hulle die rokke aantrek.
EXODUS 40:15 Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir My die priesteramp kan bedien. En hul salwing moet vir hulle 'n ewige priesterskap in hulle geslagte wees.
EXODUS 40:16 En Moses het gedoen net soos die HERE hom beveel het; so het hy gedoen.
EXODUS 40:17 En in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgerig.
EXODUS 40:18 En Moses het die tabernakel opgerig: hy het sy voetstukke neergesit en sy style daarop gesit en sy dwarshoute vasgemaak en sy pilare opgerig.
EXODUS 40:19 En hy het die tentseil oor die tabernakel gespan en die dekkleed van die tent daar bo-oor getrek, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:20 Verder het hy die Getuienis geneem en dit in die ark neergelÍ en die draaghoute aan die kant van die ark ingesteek, en die versoendeksel het hy bo-op die ark gesit.
EXODUS 40:21 Toe het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel tot bedekking opgehang en die ark van die Getuienis bedek, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:22 Hy het ook die tafel in die tent van samekoms neergesit, aan die kant van die tabernakel, teen die noorde, buitekant die voorhangsel.
EXODUS 40:23 En hy het die brood daarop gerangskik voor die aangesig van die HERE, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:24 Hy het ook die kandelaar in die tent van samekoms gesit, teenoor die tafel, aan die suidekant van die tabernakel.
EXODUS 40:25 En hy het die lampe opgesteek, voor die aangesig van die HERE, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:26 En hy het die goue altaar in die tent van samekoms neergesit, voor die voorhangsel,
EXODUS 40:27 en reukwerk van speserye daarop aan die brand gesteek, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:28 Hy het ook die bedekking van die ingang van die tabernakel opgehang.
EXODUS 40:29 En hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neergesit, en hy het daarop die brandoffer en die spysoffer gebring, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:30 Hy het ook die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar gesit, en hy het daar water in gegooi om mee te was.
EXODUS 40:31 En Moses en Ašron en sy seuns het daaruit hulle hande en voete gewas.
EXODUS 40:32 As hulle ingaan in die tent van samekoms of nader kom na die altaar, het hulle hul elke keer gewas, soos die HERE Moses beveel het.
EXODUS 40:33 Hy het ook die voorhof opgerig, rondom die tabernakel en die altaar, en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi.
EXODUS 40:34 Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die HERE het die tabernakel vervul,
EXODUS 40:35 sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die HERE die tabernakel vervul het.
EXODUS 40:36 En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte;
EXODUS 40:37 maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek.
EXODUS 40:38 Want die wolk van die HERE was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oŽ van die hele huis van Israel, op al hulle togte.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500