South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 19:1 En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe
GEN 19:2 en gesÍ: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag.
GEN 19:3 Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geŽet.
GEN 19:4 Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam.
GEN 19:5 En hulle het na Lot geroep en aan hom gesÍ: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.
GEN 19:6 Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe
GEN 19:7 en sÍ: My broers, moet tog nie kwaad doen nie.
GEN 19:8 Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek diť na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle oŽ. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.
GEN 19:9 Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle sÍ: Hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek.
GEN 19:10 Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit.
GEN 19:11 Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het.
GEN 19:12 Daarop sÍ die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad--bring hulle uit die plek uit;
GEN 19:13 want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die HERE, en die HERE het ons gestuur om dit te verwoes.
GEN 19:14 Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en sÍ: Maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die HERE gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oŽ van sy skoonseuns soos een wat gekskeer.
GEN 19:15 En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesÍ: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.
GEN 19:16 Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die HERE hom wou verskoon; en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad.
GEN 19:17 En toe hulle hulle na buite uitgelei het, sÍ Hy: Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie Írens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!
GEN 19:18 Daarop antwoord Lot hulle: Ag nee, my Here!
GEN 19:19 Kyk tog, u kneg het genade in u oŽ gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.
GEN 19:20 Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug--is dit nie klein nie? --dat ek kan lewe!
GEN 19:21 En Hy sÍ vir hom: Kyk, Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat Ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie.
GEN 19:22 Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar.
GEN 19:23 Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom.
GEN 19:24 En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reŽn van die HERE uit die hemel,
GEN 19:25 en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei.
GEN 19:26 En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword.
GEN 19:27 En Abraham is vroeg in die mŰre na die plek waar hy voor die aangesig van die HERE gestaan het.
GEN 19:28 Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond.
GEN 19:29 En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe Hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was.
GEN 19:30 En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly; daarom het hy saam met sy twee dogters in 'n spelonk gaan woon.
GEN 19:31 En die oudste het aan die jongste gesÍ: Ons vader is oud, en daar is geen man in die land om, na die reŽl van die ganse aarde, by ons in te gaan nie.
GEN 19:32 Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou.
GEN 19:33 Hulle gee toe diť nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lÍ en toe sy opstaan.
GEN 19:34 Die volgende dag sÍ die oudste aan die jongste: Kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad; laat ons hom vannag weer wyn gee om te drink; gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou.
GEN 19:35 Hulle gee toe diť nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lÍ en toe sy opstaan.
GEN 19:36 So het dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword,
GEN 19:37 en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete.
GEN 19:38 En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500