South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 23:1 En die lewensdae van Sara was honderd sewe en twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sara.
GEN 23:2 En Sara het gesterwe in Kirjat-Arba, dit is Hebron, in die land Kanan; en Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween.
GEN 23:3 Daarna het Abraham opgestaan, van sy dode af weg, en met die seuns van Het gespreek en ges:
GEN 23:4 Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe.
GEN 23:5 Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en s aan hom:
GEN 23:6 Luister na ons, my heer! U is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het; niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie.
GEN 23:7 Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die land, voor die seuns van Het;
GEN 23:8 en hy het met hulle gespreek en ges: As julle dit goedvind dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar,
GEN 23:9 dat hy aan my gee die spelonk van Magpla wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond l; laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit.
GEN 23:10 En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron, die Hetiet, vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het:
GEN 23:11 Nee, my heer, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u; ook die spelonk wat daarin is, dit gee ek aan u; voor die o van die seuns van my volk gee ek dit aan u; begraaf u dode.
GEN 23:12 Daarop het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig
GEN 23:13 en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land: Ja, as dit u is, ag, luister na my! Ek gee die geld vir die stuk grond; neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe.
GEN 23:14 En Efron het Abraham geantwoord en aan hom ges:
GEN 23:15 My heer, luister na my. 'n Stuk land van vier honderd sikkels silwer--wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode.
GEN 23:16 Toe luister Abraham na Efron, en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het--vier honderd sikkels silwer gangbaar by die koopman.
GEN 23:17 So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpla teenoor Mamre l, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan,
GEN 23:18 die eiendom van Abraham geword voor die o van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het.
GEN 23:19 Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpla, oostelik van Mamre, dit is Hebron, in die land Kanan.
GEN 23:20 So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan om dit as graf in eiendom te besit.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500