South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 34:1 En Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het, het uitgegaan om die dogters van die land te leer ken.
GEN 34:2 Toe Sigem, die seun van Hemor, die Hewiet, die vors van die land, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer.
GEN 34:3 En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob; en hy het die dogter liefgehad en na die hart van die dogter gespreek.
GEN 34:4 Sigem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesÍ: Neem daardie dogter vir my as vrou.
GEN 34:5 Toe Jakob dan hoor dat hy sy dogter Dina onteer het, was sy seuns by sy vee in die veld; en Jakob het geswyg totdat hulle gekom het.
GEN 34:6 En Hemor, die vader van Sigem, het na Jakob uitgegaan om met hom te spreek.
GEN 34:7 En die seuns van Jakob het uit die veld gekom toe hulle dit hoor; en die manne was gegrief en baie kwaad, omdat hy 'n skanddaad in Israel begaan het deur met die dogter van Jakob gemeenskap te hou: so iets mag nie gebeur het nie.
GEN 34:8 Toe spreek Hemor met hulle en sÍ: Die siel van my seun Sigem is verlief op julle dogter: gee haar tog aan hom as vrou
GEN 34:9 en verswaer julle met ons: gee aan ons julle dogters, en neem vir julle ons dogters.
GEN 34:10 Bly maar by ons woon, en die land sal voor julle oop lÍ; woon en trek rond daarin en verwerf vaste besittings daarin.
GEN 34:11 En Sigem sÍ vir haar vader en haar broers: Laat my guns vind in julle oŽ, en wat julle van my eis, sal ek gee.
GEN 34:12 Vra my 'n baie groot koopprys en geskenk, en ek sal dit gee soos julle aan my sÍ; gee my net die dogter as vrou.
GEN 34:13 Toe antwoord die seuns van Jakob vir Sigem en Hemor, sy vader, met bedrog--hulle het so gespreek, omdat hy hulle suster Dina onteer het--
GEN 34:14 en sÍ vir hulle: Ons kan dit nie doen om ons suster aan 'n man te gee wat die voorhuid het nie, want dit sou 'n skande vir ons wees.
GEN 34:15 Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig: as julle word soos ons deurdat almal wat manlik is onder julle, besny word.
GEN 34:16 Dan sal ons ons dogters aan julle gee, en ons sal julle dogters vir ons neem; en ons sal by julle woon en een volk word.
GEN 34:17 Maar as julle nie na ons luister om besny te word nie, dan neem ons ons dogter en ons trek weg.
GEN 34:18 En hulle woorde was goed in die oŽ van Hemor en in die oŽ van Sigem, die seun van Hemor.
GEN 34:19 En die jongman het nie versuim om dit te doen nie, want hy het sin gehad in die dogter van Jakob, en hy was die mees geŽerde in die hele huis van sy vader.
GEN 34:20 Toe gaan Hemor en sy seun Sigem na die poort van hulle stad, en hulle spreek met die manne van hul stad en sÍ:
GEN 34:21 Hierdie manne lewe in vrede met ons; daarom, laat hulle in die land woon en daarin rondtrek: die land lÍ mos alkante toe wyd voor hulle. Ons kan hulle dogters vir ons as vroue neem, en ons sal ons dogters aan hulle gee.
GEN 34:22 Maar net op hierdie voorwaarde sal die manne inwillig om by ons te woon, om een volk te word: as almal wat manlik is onder ons, besny word soos hulle besny is.
GEN 34:23 Hulle vee en hulle besittings en al hulle diere--sal dit nie ons s'n wees nie? Laat ons net inwillig, sodat hulle by ons kan bly woon.
GEN 34:24 En hulle het geluister na Hemor en na sy seun Sigem almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het; en almal wat manlik was, is besny, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het.
GEN 34:25 Maar op die derde dag, toe hulle in die pyn was, neem die twee seuns van Jakob, SŪmeon en Levi, broers van Dina, elkeen sy swaard, en hulle oorval die sorgelose stad en slaan almal dood wat manlik was.
GEN 34:26 Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sigem dood met die skerpte van die swaard; daarna neem hulle Dina uit die huis van Sigem uit en vertrek.
GEN 34:27 Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle hulle suster onteer het.
GEN 34:28 Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels--wat in die stad en in die veld was--het hulle weggeneem.
GEN 34:29 En al hulle goed en al hulle kinders en hulle vroue het hulle as gevangenes weggevoer en as buit, en ook alles wat in die huise was.
GEN 34:30 Toe sÍ Jakob vir SŪmeon en Levi: Julle het my ontroer dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kanašniete en Feresiete, terwyl ek 'n klein klompie is. As hulle hul teen my versamel, sal hulle my verslaan, en ek sal verdelg word, ek en my huis.
GEN 34:31 Toe antwoord hulle: Hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500