South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 35:1 Daarna het God vir Jakob gesÍ: Maak jou klaar, trek op na Bet-el en woon daar; en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau.
GEN 35:2 Toe sÍ Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan;
GEN 35:3 en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het.
GEN 35:4 Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sigem is.
GEN 35:5 En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agternagejaag het nie.
GEN 35:6 So het Jakob dan in Lus aangekom wat in die land Kanašn is dit is Bet-el--hy en al die mense wat by hom was.
GEN 35:7 en hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bet-el genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het.
GEN 35:8 En Debora, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant Bet-el, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem: Eik van geween.
GEN 35:9 Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seŽn hom;
GEN 35:10 en God sÍ vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En Hy het hom Israel genoem.
GEN 35:11 Verder sÍ God vir hom: Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.
GEN 35:12 En die land wat Ek aan Abraham en Isak gegee het, sal Ek aan jou gee; en aan jou nageslag nŠ jou sal Ek die land gee.
GEN 35:13 Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar Hy met hom gespreek het.
GEN 35:14 En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar Hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi.
GEN 35:15 En Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bet-el genoem.
GEN 35:16 Daarna het hulle van Bet-el af weggetrek. En toe daar nog 'n kort ent pad was om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en sy het dit swaar gehad by die bevalling.
GEN 35:17 En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sÍ die vroedvrou vir haar: Wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u.
GEN 35:18 En toe haar siel uitgaan--want sy het gesterwe--noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem.
GEN 35:19 So het Ragel dan gesterwe; en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Betlehem.
GEN 35:20 En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig; dit is die gedenkteken van die graf van Ragel tot vandag toe.
GEN 35:21 En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal-Eder.
GEN 35:22 En terwyl Israel in diť land woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was twaalf.
GEN 35:23 Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna SŪmeon en Levi en Juda en Issaskar en Sťbulon.
GEN 35:24 Die seuns van Ragel: Josef en Benjamin.
GEN 35:25 En die seuns van Bilha, die slavin van Ragel: Dan en NŠftali.
GEN 35:26 En die seuns van Silpa, die slavin van Lea: Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan-Aram gebore is.
GEN 35:27 En Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre, by Kirjat-Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het, en ook Isak.
GEN 35:28 En die dae van Isak was honderd en tagtig jaar.
GEN 35:29 En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef. En sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500