South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 38:1 In diť tyd het Juda afgetrek, van sy broers af weg, en uitgedraai na 'n man van Adķllam met die naam van Hira.
GEN 38:2 En Juda het daar die dogter van 'n Kanašnitiese man gesien met die naam van Sua; en hy het met haar getrou en by haar ingegaan.
GEN 38:3 En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Er genoem.
GEN 38:4 Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem.
GEN 38:5 En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem; en hy was in Kesib toe sy hom gebaar het.
GEN 38:6 En Juda het vir Er, sy eersgeborene, 'n vrou geneem, en haar naam was Tamar.
GEN 38:7 Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die HERE mishaag. Daarom het die HERE hom laat sterwe.
GEN 38:8 Toe sÍ Juda vir Onan: Gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaershuwelik met haar en verwek vir jou broer 'n nageslag.
GEN 38:9 Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie; daarom het hy, elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om vir sy broer geen nageslag te gee nie.
GEN 38:10 En dit was verkeerd in die oŽ van die HERE wat hy gedoen het; daarom het Hy hom ook laat sterwe.
GEN 38:11 Toe sÍ Juda vir Tamar, sy skoondogter: Bly 'n weduwee in die huis van jou vader totdat my seun Sela groot is. Want hy het gedink: Anders sterwe hy ook soos sy broers! So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader.
GEN 38:12 En nŠ verloop van geruime tyd het die dogter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreur het, het hy opgegaan na die skeerders van sy kleinvee, na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adullamiet.
GEN 38:13 En hulle het Tamar te kenne gegee en gesÍ: Kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy kleinvee te skeer.
GEN 38:14 Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe; en sy het gaan sit by die ingang van Enaim wat op die pad na Timna lÍ. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie.
GEN 38:15 Toe Juda haar sien, het hy haar vir 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het;
GEN 38:16 en hy het na haar uitgedraai by die pad en gesÍ: Kom tog, laat my by jou ingaan; want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. En sy vra: Wat sal jy my gee as jy by my ingaan?
GEN 38:17 En hy antwoord: Ek sal jou 'n boklam van die kleinvee af stuur. Toe sÍ sy: As jy 'n pand gee totdat jy dit stuur.
GEN 38:18 En hy sÍ: Wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy: Jou seŽlring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in, en sy het by hom swanger geword.
GEN 38:19 En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek.
GEN 38:20 En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend, die Adullamiet, om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal. Maar hy het haar nie gevind nie.
GEN 38:21 Toe vra hy die mense van haar woonplek: Waar is daardie hoer wat in Enaim by die pad was? En hulle antwoord: Hier was geen hoer nie.
GEN 38:22 Daarop gaan hy na Juda terug met die berig: Ek het haar nie gevind nie. En die mense van die plek het ook gesÍ: Hier was geen hoer nie.
GEN 38:23 Toe sÍ Juda: Laat sy dit hou, dat ons nie 'n bespotting word nie. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie.
GEN 38:24 NŠ omtrent drie maande het hulle Juda laat weet en gesÍ: Tamar, jou skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery! En Juda sÍ: Bring haar uit, dat sy verbrand kan word.
GEN 38:25 Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet: By die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesÍ: Kyk tog mooi aan wie hierdie seŽlring en bandjies en staf behoort.
GEN 38:26 En Juda het dit herken en gesÍ: Sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie.
GEN 38:27 En toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot.
GEN 38:28 En terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek; en die vroedvrou het dit gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en gesÍ: Hierdie een is eerste gebore.
GEN 38:29 Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! En sy sÍ: Hoe kragtig het jy deurgebreek! En hulle het hom Peres genoem.
GEN 38:30 En daarna is sy broer gebore aan wie se hand die rooi draad was. En hulle het hom Serag genoem.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500