South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 45:1 Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep: Laat almal van my af weggaan! En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie.
GEN 45:2 Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het.
GEN 45:3 En Josef sÍ vir sy broers: Ek is Josef! Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom.
GEN 45:4 Verder sÍ Josef vir sy broers: Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sÍ hy: Ek is julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het.
GEN 45:5 Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.
GEN 45:6 Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie.
GEN 45:7 Maar God het my voor julle uit gestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing.
GEN 45:8 Jķlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipteland.
GEN 45:9 Trek gou op na my vader en sÍ vir hom: So spreek u seun Josef: God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie!
GEN 45:10 En u kan in die land Gosen woon en naby my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u besit.
GEN 45:11 En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog vyf jaar hongersnood wees; sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort.
GEN 45:12 En kyk, julle oŽ sien dit, en die oŽ van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek.
GEN 45:13 Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af.
GEN 45:14 Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween; en ook Benjamin het aan sy hals geween.
GEN 45:15 En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween; en daarna het sy broers met hom gespreek.
GEN 45:16 Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oŽ van Farao en van sy dienaars.
GEN 45:17 En Farao het met Josef gespreek: SÍ aan jou broers: Doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanašn.
GEN 45:18 En gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipteland gee; en eet die vettigheid van die land.
GEN 45:19 Jy kry dan bevel--doen dit: Neem vir julle uit Egipteland waens vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom.
GEN 45:20 En julle hoef geen spyt te hÍ oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipteland is julle s'n.
GEN 45:21 Die seuns van Israel het toe so gedoen; en Josef het vir hulle waens verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis.
GEN 45:22 Hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee; maar aan Benjamin het hy drie honderd sikkels silwer en vyf stel nuwe klere gegee.
GEN 45:23 En net so het hy ook aan sy vader gestuur tien esels, gelaai met die beste goed van Egipte, en tien eselinne, gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis.
GEN 45:24 Daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek; en hy het aan hulle gesÍ: Moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie.
GEN 45:25 En hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanašn aangekom by hulle vader Jakob.
GEN 45:26 Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog--en dat hy regeerder is in die hele Egipteland--het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.
GEN 45:27 Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waens sien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword.
GEN 45:28 En Israel het gesÍ: Dit is genoeg! My seun Josef lewe nog! Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500