South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Genesis 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

GEN 50:1 Toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen.
GEN 50:2 En Josef het aan sy dienaars, die geneeshere, bevel gegee om sy vader te balsem. En die geneeshere het Israel gebalsem.
GEN 50:3 En veertig dae het daarvoor verbygegaan; want so lank duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het hom sewentig dae lank beween.
GEN 50:4 En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesÍ: As ek dan guns in julle oŽ gevind het, spreek tog dit voor die ore van Farao:
GEN 50:5 My vader het my laat sweer en gesÍ: Kyk, ek gaan sterwe; in my graf wat ek vir my in die land Kanašn uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou tog optrek en my vader begrawe. Daarna sal ek terugkom.
GEN 50:6 En Farao sÍ: Trek op en begrawe jou vader soos hy jou laat sweer het.
GEN 50:7 Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van Egipteland;
GEN 50:8 ook die hele huis van Josef en sy broers en die huis van sy vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle in die land Gosen laat agterbly.
GEN 50:9 En saam met hom het opgetrek strydwaens sowel as ruiters, sodat dit 'n baie groot trek was.
GEN 50:10 En toe hulle by die Steekdoring-dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lÍ, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklag gehou. En hy het oor sy vader rou laat bedrywe sewe dae lank.
GEN 50:11 Toe die inwoners van die land, die Kanašniete, die roubedryf by die Steekdoring-dorsvloer sien, sÍ hulle: Dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel-Misraim genoem, wat oos van die Jordaan lÍ.
GEN 50:12 En sy seuns het met hom gedoen net soos hy hulle beveel het:
GEN 50:13 sy seuns het hom weggebring na die land Kanašn en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpťla, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron, die Hetiet, oos van Mamre.
GEN 50:14 Daarna het Josef na Egipte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het.
GEN 50:15 Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesÍ: SÍ nou Josef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het!
GEN 50:16 Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur: U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde:
GEN 50:17 So moet julle vir Josef sÍ: Ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding van ons wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek.
GEN 50:18 En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesÍ: Kyk, ons is u slawe.
GEN 50:19 Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van God?
GEN 50:20 Want jķlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou.
GEN 50:21 Wees dan nou nie bevrees nie: ťk sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek.
GEN 50:22 En Josef het in Egipte gewoon, hy en die huis van sy vader. En Josef het honderd en tien jaar gelewe.
GEN 50:23 En Josef het van Efraim kinders gesien van die derde geslag. Ook die kinders van Magir, die seun van Manasse, is op Josef se knieŽ gebore.
GEN 50:24 En Josef het aan sy broers gesÍ: Ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het.
GEN 50:25 En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesÍ: As God sekerlik op julle ag sal gee--bring dan my gebeente hiervandaan op.
GEN 50:26 En Josef het gesterwe, honderd en tien jaar oud. En hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kis gesit in Egipte.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500