South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 15:1 Maar die HERE het vir my ges: Al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie; dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heengaan.
JER 15:2 En as hulle jou vra: Waar moet ons heengaan? s dan vir hulle: So spreek die HERE: Wie vir die pes bestem is, na die pes; en wie vir die swaard, na die swaard; en wie vir die hongersnood, na die hongersnood; en wie vir die gevangenskap, na die gevangenskap.
JER 15:3 En Ek sal oor hulle vier soorte besoekinge doen, spreek die HERE: die swaard om dood te maak en die honde om weg te sleep en die vols van die hemel en die wilde diere van die aarde om op te eet en te vernietig.
JER 15:4 En Ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde vanwe Manasse, die seun van Hiska, die koning van Juda, oor wat hy in Jerusalem gedoen het.
JER 15:5 Want wie sal jou bejammer, o Jerusalem? Of wie sal met jou medelyde h? Of wie sal uitdraai om na jou welstand te vra?
JER 15:6 Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het l agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te h.
JER 15:7 En Ek wan hulle uit met 'n gaffel by die ingange van die land. Ek maak my volk kinderloos, maak hulle tot niet; hulle kom van hulle we nie terug nie.
JER 15:8 Hulle weduwees het vir My meer geword as die sand van die see; Ek bring vir hulle oor die moeder van die jong manskappe 'n verwoester op die middag; Ek laat skielik op haar val angs en verskrikkinge.
JER 15:9 Sy wat sewe gebaar het, het weggekwyn; sy het magteloos neergesink; haar son het ondergegaan terwyl dit nog dag was; sy staan beskaamd en het rooi van skaamte geword. En hulle oorblyfsel gee Ek aan die swaard oor, voor hulle vyande, spreek die HERE.
JER 15:10 Wee my, my moeder, dat u my gebaar het--'n man van twis en'n man van stryd vir die hele land! Ek het nie uitgeleen nie, en hulle het nie aan my geleen nie; almal vloek my.
JER 15:11 Die HERE het ges: Waarlik, Ek bevry jou ten goede; waarlik, Ek maak dat die vyand jou ootmoedig smeek in tyd van onheil en in tyd van benoudheid.
JER 15:12 Kan 'n mens yster breek, yster uit die noorde, en koper?
JER 15:13 Jou rykdom en jou skatte sal Ek as buit gee, sonder betaling; en dit weens al jou sondes en in jou hele grondgebied.
JER 15:14 En Ek sal jou jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie; want 'n vuur is aangesteek in my toorn, oor julle sal dit brand.
JER 15:15 o HERE, U weet dit; dink aan my en besoek my, en wreek my op my vervolgers. Neem my in u lankmoedigheid nie weg nie. Weet dat ek smaad dra om U ontwil.
JER 15:16 Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart; want u Naam is oor my uitgeroep, HERE, God van die lerskare!
JER 15:17 Ek het nie gesit in 'n vergadering van spotters of was nie uitgelate nie; vanwe u hand het ek alleen gesit, want U het my met grimmigheid vervul.
JER 15:18 Waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou U vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie?
JER 15:19 Daarom, so s die HERE: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hlle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie.
JER 15:20 En Ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak; en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie; want Ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die HERE.
JER 15:21 En Ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500