South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jeremia 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 49:1 Oor die kinders van Ammon. So sÍ die HERE: Het Israel geen kinders nie? Het hy geen erfgenaam nie? Waarom het Milkom Gad uit sy besitting verdrywe en woon sy mense in die stede daarvan?
JER 49:2 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek teen Rabba van die kinders van Ammon oorlogsgeskreeu sal laat hoor, en dit sal word 'n woeste puinhoop, en sy onderhorige plekke sal met vuur verbrand word; dan sal Israel die wat hom in besit geneem het, in besit neem, sÍ die HERE.
JER 49:3 Huil, o Hesbon, want Ai is verwoes; skreeu, o dogters van Rabba! Omgord julle met rouklere, hef 'n rouklag aan en swerf rond tussen die klipmure; want Milkom sal in ballingskap gaan, sy priesters en sy vorste almal saam.
JER 49:4 Wat roem jy op die dale, op die oorvloed van jou dal, o afkerige dogter, wat op jou voorrade vertrou en sÍ: Wie sal aan my kom?
JER 49:5 Kyk, Ek bring vrees oor jou vir almal wat rondom jou is, spreek die Here HERE van die leŽrskare; en julle sal weggedryf word, elkeen reg voor hom uit, sonder dat iemand die swerwelinge vergader.
JER 49:6 Maar daarna sal Ek die lot van die kinders van Ammon verander, spreek die HERE.
JER 49:7 Oor Edom. So sÍ die HERE van die leŽrskare: Is daar geen wysheid meer in Teman nie? Ontbreek raad by die verstandiges? Is hulle wysheid uitgeput?
JER 49:8 Vlug, draai om, skuil diep weg, o inwoners van Dedan! Want Ek het die ondergang van Esau oor hom gebring, die tyd dat Ek oor hom besoeking doen.
JER 49:9 As daar druiwesnyers na jou kom, sal hulle geen na-oes laat oorbly nie; of diewe in die nag--hulle sal verniel totdat hulle genoeg het.
JER 49:10 Want Ek het Esau ontbloot, Ek het sy skuilplekke oopgemaak, sodat hy hom nie kan wegsteek nie; sy geslag is verwoes, ook sy broers en sy bure, en hy is daar nie.
JER 49:11 Laat jou wese agterbly, en …k sal hulle in die lewe hou, en laat jou weduwees op My vertrou.
JER 49:12 Want so sÍ die HERE: Kyk, hulle wat eintlik die beker nie moes drink nie, moet sekerlik drink; en jy, sou jy heeltemal ongestraf bly? Jy sal nie ongestraf bly nie, maar sekerlik drink.
JER 49:13 Want Ek het by Myself gesweer, spreek die HERE, dat Bosra 'n voorwerp van verbasing, van smaad, 'n woestheid en 'n vervloeking sal word; en al sy stede sal ewige puinhope wees.
JER 49:14 Ek het 'n tyding van die HERE gehoor, en 'n boodskapper is gestuur onder die nasies om te sÍ: Versamel julle en kom aan teen hom en maak julle gereed vir die oorlog.
JER 49:15 Want kyk, Ek het jou klein gemaak onder die nasies, verag onder die mense.
JER 49:16 Jou vreeslikheid het jou bedrieg, die vermetelheid van jou hart, o jy wat woon in die rotsklowe, jy wat die top van die heuwel in besit hou! Al maak jy jou nes so hoog soos die arend--daarvandaan sal Ek jou neerwerp, spreek die HERE.
JER 49:17 So sal Edom dan 'n voorwerp van verbasing word; elkeen wat by hom verbytrek, sal hom verbaas en spot oor al sy plae.
JER 49:18 Soos die omkering van Sodom en Gomorra met hulle bure, sÍ die HERE, sal daar niemand woon en geen mensekind daar vertoef nie.
JER 49:19 Kyk, soos 'n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek teen die vaste woning; want in 'n oomblik sal Ek hulle daaruit wegjaag; en hom wat uitgekies is, sal Ek daaroor aanstel. Want wie is soos Ek? En wie sal My dagvaar? En wie is tog 'n herder wat voor my aangesig kan standhou?
JER 49:20 Daarom, hoor die raadsbesluit van die HERE wat Hy teen Edom geneem en sy planne wat Hy teen die inwoners van Teman beraam het: Waarlik, die kleinstes van die kudde sal weggesleep word; waarlik, hulle weiveld sal oor hulle verslae wees.
JER 49:21 Van die geluid van hulle val bewe die aarde; daar is 'n geskreeu--by die Skelfsee word die geluid daarvan gehoor.
JER 49:22 Kyk, een sal opstyg en vlieg soos 'n arend en sy vlerke oor Bosra uitsprei; en die hart van die helde van Edom sal in diť dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.
JER 49:23 Oor Damaskus. Beskaamd staan Hamat en Arpad, want hulle het slegte tyding gehoor; hulle beweeg, soos die see, in bekommernis, dit kan nie rus nie.
JER 49:24 Damaskus is ontmoedig, hy het omgedraai om te vlug, en skrik het hom aangegryp; benoudheid en weŽ soos van een wat baar, het hom aangegryp.
JER 49:25 Hoe is die roemryke stad nie verlaat nie, die vesting van my vreugde!
JER 49:26 Daarom sal sy jongmanne val op sy pleine, en al die krygsmanne in diť dag omkom, spreek die HERE van die leŽrskare.
JER 49:27 En Ek sal 'n vuur aansteek in die muur van Damaskus, en dit sal die paleise van Bťnhadad verteer.
JER 49:28 Oor Kedar en oor die koninkryke van Hasor wat Nebukadrťsar, die koning van Babel, verslaan het. So sÍ die HERE: Maak julle klaar, trek op teen Kedar, en verdelg die kinders van die Ooste.
JER 49:29 Hulle sal hulle tente en kleinvee wegvoer, hulle tentdoeke en al hulle huisraad en hulle kamele meeneem, en oor hulle uitroep: Skrik rondom!
JER 49:30 Vlug, vlug haastig, skuil diep weg, o inwoners van Hasor, spreek die HERE; want Nebukadrťsar, die koning van Babel, het 'n besluit teen julle geneem en 'n plan teen julle beraam.
JER 49:31 Maak julle klaar, trek op teen 'n sorgelose nasie wat in gerustheid woon, spreek die HERE, wat geen poorte of grendel het nie, wat alleen woon.
JER 49:32 En hulle kamele sal 'n roof en die menigte van hulle vee 'n buit wees; en Ek sal hulle verstrooi na al die windstreke, die wat aan die rand hulle hare wegskeer; en Ek sal hulle ondergang van alle kante aanbring, spreek die HERE.
JER 49:33 En Hasor sal word 'n lÍplek van jakkalse, 'n wildernis tot in ewigheid; niemand sal daar woon nie, en geen mensekind sal daar vertoef nie.
JER 49:34 Die woord van die HERE wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam, in die begin van die regering van SedekŪa, die koning van Juda, naamlik:
JER 49:35 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Kyk, Ek verbreek die boog van Elam, die keur van hulle krag.
JER 49:36 En Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie.
JER 49:37 En Ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek, en Ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toorn, spreek die HERE; en Ek sal die swaard agter hulle aan stuur totdat Ek hulle vernietig het.
JER 49:38 En Ek sal my troon in Elam vestig, en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek die HERE.
JER 49:39 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Elam verander, spreek die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500