South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 14:1 Want die HERE sal Hom oor Jakob ontferm, en Hy sal Israel nog verkies en hulle in hul land laat vestig; en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob.
JES 14:2 En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring; en die huis van Israel sal hulle in die land van die HERE as besitting verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal diť gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers.
JES 14:3 En op die dag as die HERE jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het,
JES 14:4 dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sÍ: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking!
JES 14:5 Die HERE het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers,
JES 14:6 wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toorn oor die nasies geheers het met 'n agtervolging sonder verskoning.
JES 14:7 Die hele aarde rus, is stil; hulle breek uit in jubel.
JES 14:8 Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van die LŪbanon, en hulle sÍ: Vandat jy daar lÍ, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie.
JES 14:9 Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet; dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde; dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan.
JES 14:10 Hulle hef almal aan en sÍ vir jou: Ook jy het kragteloos geword soos ons; jy het soos ons geword.
JES 14:11 Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking.
JES 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mŰrester, seun van die dageraad! Hoe lÍ jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
JES 14:13 En jy het in jou hart gesÍ: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
JES 14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
JES 14:15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
JES 14:16 Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sÍ: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?
JES 14:17 Die wÍreld soos 'n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?
JES 14:18 Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis;
JES 14:19 maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos 'n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas.
JES 14:20 Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood; die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie.
JES 14:21 Maak 'n slagbank gereed vir sy seuns, om die ongeregtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem en die bodem van die wÍreld vol stede maak nie.
JES 14:22 So sal Ek dan teen hulle opstaan, spreek die HERE van die leŽrskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en nageslag, spreek die HERE.
JES 14:23 En Ek sal dit 'n besitting maak van krimpvarkies en tot waterplasse; en Ek sal dit wegvee met die besem van verdelging, spreek die HERE van die leŽrskare.
JES 14:24 Die HERE van die leŽrskare het gesweer en gesÍ: Waarlik, soos Ek gedink het, so gebeur dit; en soos Ek besluit het, kom dit tot stand:
JES 14:25 om Assur te verbreek in my land, en op my berge sal Ek hom vertrap, sodat sy juk van hulle kan afgly en sy las van hulle skouer kan wyk.
JES 14:26 Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies;
JES 14:27 want die HERE van die leŽrskare het dit besluit--wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek--wie sal dit kan afkeer?
JES 14:28 In die sterfjaar van koning Agas het hierdie Godspraak uitgegaan.
JES 14:29 Wees nie bly, o ganse land van die Filistyne, dat die roede verbreek is wat jou geslaan het nie; want uit die wortel van die slang sal 'n basilisk voortkom, en sy vrug sal 'n vlieŽnde draak wees.
JES 14:30 En die eersgeborenes van die armes sal wei, en die behoeftiges sal veilig lÍ en rus; maar jou wortel sal Ek deur honger laat sterwe, en jou oorblyfsel sal hy doodmaak.
JES 14:31 Huil, o poort! Skreeu, o stad! Bewe, o ganse land van die Filistyne! Want uit die noorde kom rook, en daar is geen afswerwer onder sy skare nie.
JES 14:32 Wat sal hulle dan die boodskappers van die nasie antwoord? Dat die HERE Sion gegrondves het, en dat die ellendiges van sy volk daarin sal skuil.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500