South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 33:1 Wee jou, verwoester, wat self nie verwoes is nie, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie! As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word; en as jy klaar is met troubreuk, sal hulle troueloos teen jou handel.
JES 33:2 HERE, wees ons genadig, op U wag ons; wees hulle arm elke mre, ja, ons verlossing in die tyd van benoudheid!
JES 33:3 Vir die dawergeluid vlug die volke; vanwe u verheffing word die nasies verstrooi.
JES 33:4 Dan word julle buit weggeskraap soos sprinkane wegskraap; soos sprinkane hardloop, hardloop hulle daarop los.
JES 33:5 Die HERE is verhewe, want Hy woon in die hoogte; Hy het Sion vervul met reg en geregtigheid.
JES 33:6 En daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis; die vrees van die HERE sal sy skat wees.
JES 33:7 Kyk, die helde skreeu daarbuite, die boodskappers van vrede ween bitterlik.
JES 33:8 Die grootpaaie is verlate; die wat padlangs trek, bly weg. Hy het die verbond verbreek, die stede gering geag, mense nie gereken nie.
JES 33:9 Die land treur, dit verwelk; die Lbanon staan beskaamd, dit verkwyn; Saron het geword soos 'n woestynvlakte, Basan en Karmel staan sonder blare.
JES 33:10 Nou sal Ek opstaan, s die HERE; nou sal Ek My verhef, nou sal Ek My oprig.
JES 33:11 Julle gaan swanger van strooi, julle sal stoppels baar; julle geblaas is 'n vuur wat julle sal verteer.
JES 33:12 Dan word die volke 'n kalkbrandery, afgekapte doringbosse wat met vuur verbrand word.
JES 33:13 Hoor, julle wat ver is, wat Ek gedoen het; en julle wat naby is, erken my mag!
JES 33:14 Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle s: Wie van ons kan woon by 'n verterende vuur, wie van ons kan woon by 'n ewige gloed?
JES 33:15 Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy o sluit om wat sleg is, nie te sien nie--
JES 33:16 hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom gegee, sy water is gewis.
JES 33:17 Jou o sal die Koning in sy skoonheid aanskou, dit sal 'n wyd uitgestrekte land sien.
JES 33:18 Jou hart sal die deurgestane verskrikking oordink en s: Waar is hy wat getel het? Waar is hy wat geweeg het? Waar is hy wat die torings opgeskryf het?
JES 33:19 Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met duister, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltong.
JES 33:20 Aanskou Sion, die stad van ons feestelike samekoms! Jou o sal Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie en geeneen van sy toue ooit losgeskeur word nie.
JES 33:21 Maar daar sal die HERE vir ons heerlik wees; dit sal 'n plek van riviere wees, van bre strome; geen vloot van roeiskepe sal daarop vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan nie.
JES 33:22 Want die HERE is ons Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die HERE is ons Koning: Hy sal ons verlos.
JES 33:23 Jou toue hang slap, hulle hou die voetstuk van hulle mas nie styf nie, hulle ontplooi nie die banier nie; dan word roofbuit verdeel in menigte, selfs die lammes maak buit.
JES 33:24 En geen inwoner sal s: Ek is siek nie; aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500