South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Jesaja 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

JES 44:1 Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!
JES 44:2 So sÍ die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesķrun wat Ek uitverkies het!
JES 44:3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droŽ grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seŽn op jou nakomelinge.
JES 44:4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope.
JES 44:5 Die een sal sÍ: Ek behoort aan die HERE; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan die HERE, en hom met die erenaam Israel noem.
JES 44:6 So sÍ die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leŽrskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.
JES 44:7 En wie roep soos Ek--laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlÍ--vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee.
JES 44:8 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En jķlle is my getuies! Is daar 'n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.
JES 44:9 Hulle wat gesnede beelde maak, is almal nietigheid, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie; en hulle getuies--diť sien niks en weet niks, sodat hulle beskaamd staan.
JES 44:10 Wie maak 'n god en giet 'n beeld wat geen voordeel aanbring nie?
JES 44:11 Kyk, al sy aanhangers sal beskaamd staan; en die ambagsmanne is uit die mense! Laat hulle almal bymekaarkom, gaan staan, verskrik wees, tesame beskaamd staan!
JES 44:12 Die ystersmid het 'n byl en werk in die gloed; en hy maak hom met hamers en bewerk hom met sy sterk arm; daarby word hy honger en het geen krag nie; drink hy geen water nie, dan word hy moeg.
JES 44:13 Die timmerman span 'n lyn; hy trek hom af met 'n potlood; hy bewerk hom met skawe en teken hom met 'n passer en maak hom na die beeltenis van 'n man, na die skoonheid van 'n mens, om in 'n huis te woon.
JES 44:14 Een gaan sederbome afkap, en hy neem 'n steeneik of 'n eikeboom en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het 'n pynboom geplant, en die reŽn het dit grootgemaak.
JES 44:15 Dan dien dit die mens as brandhout, en hy neem daarvan en maak hom warm; ook steek hy dit aan die brand en bak brood; ook maak hy daar 'n god van en buig hom daarvoor neer; hy maak daar 'n gesnede beeld van en kniel daarvoor neer.
JES 44:16 Die helfte daarvan het hy in die vuur verbrand: by die een helfte eet hy vleis, hy maak braaivleis klaar en word versadig; ook maak hy hom warm en sÍ: Ha, ek het warm geword, ek het vuur gesien!
JES 44:17 En van wat oor is, maak hy 'n god, sy gesnede beeld; hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid dit en sÍ: Red my, want u is my god!
JES 44:18 Hulle weet nie en verstaan nie, want hulle oŽ is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie;
JES 44:19 en niemand neem dit ter harte nie, en daar is geen kennis of verstand om te sÍ nie: Die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur, en ook het ek op die kole daarvan brood gebak; ek het vleis gebraai en geŽet; en sal ek van die oorblyfsel daarvan 'n gruwel maak? Sal ek neerkniel voor 'n stuk hout?
JES 44:20 Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroŽ hart het hom verlei; sodat hy sy siel nie kan red, of kan sÍ nie: Is daar geen leuen in my regterhand nie?
JES 44:21 Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie.
JES 44:22 Ek delg jou oortredinge uit soos 'n newel en jou sondes soos 'n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos.
JES 44:23 Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel.
JES 44:24 So sÍ die Here, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is die HERE wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei--wie was met My? --
JES 44:25 wat die tekens van die leuenprofete vernietig en die waarsÍers tot dwase maak; wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak;
JES 44:26 wat die woord van sy kneg vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring; wat van Jerusalem sÍ: Dit moet bewoon word; en van die stede van Juda: Hulle moet herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig;
JES 44:27 wat vir die diepte sÍ: Verdroog! en jou riviere sal Ek laat verdroog;
JES 44:28 wat van Kores sÍ: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sÍ: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500