South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Job 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

JOB 21:1 Maar Job het geantwoord en ges:
JOB 21:2 Luister goed na my rede, en laat dit die vertroostinge wees wat julle aanbied.
JOB 21:3 Verdra my, dat ek ook kan spreek; en nadat ek gespreek het, kan jy spot.
JOB 21:4 Wat my aangaan, geld my geklaag dan 'n mens? Of waarom sou ek nie ongeduldig word nie?
JOB 21:5 Kyk my aan, en wees verskrik; en l die hand op die mond.
JOB 21:6 Ja, as ek daaraan dink, is ek glad verslae, en verskrikking gryp my vlees aan.
JOB 21:7 Waarom bly die goddelose lewe, word hulle oud, ja, neem hulle toe in krag?
JOB 21:8 Hulle nakomelinge bestaan voor hulle in hul gemeenskap, en hul spruite voor hulle o.
JOB 21:9 Hul huise het vrede, sonder skrik; en die roede van God is op hulle nie.
JOB 21:10 Sy stier bespring en mis nie; sy koei kalf en het geen misdrag nie.
JOB 21:11 Hulle laat hul jong seuns loop soos 'n trop kleinvee, en hul kinders spring rond.
JOB 21:12 Hulle sing by die tamboeryn en siter en is bly by die klank van die fluit.
JOB 21:13 In voorspoed slyt hulle hul dae, en in 'n oomblik sink hulle in die doderyk af.
JOB 21:14 Tog het hulle tot God ges: Bly ver van ons af; en: In die kennis van u we het ons geen behae nie.
JOB 21:15 Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? En wat baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?
JOB 21:16 (Kyk, hulle voorspoed is nie in hl hand nie: die gesindheid van die goddelose is ver van my!)
JOB 21:17 Hoe selde gaan die lamp van die goddelose dood en oorval hul ondergang hulle! Deel Hy smarte uit in sy toorn,
JOB 21:18 word hulle soos strooi voor die wind, en soos kaf wat die stormwind wegvoer?
JOB 21:19 Julle s: God spaar sy onheil vir sy kinders op. Ek s: Hy moes dit aan homself vergeld, dat hy kan voel!
JOB 21:20 Sy eie o moes sy ongeluk sien, en slf moes hy drink van die grimmigheid van die Almagtige.
JOB 21:21 Want wat gee hy om sy huis n hom as die getal van sy maande afgesny is?
JOB 21:22 Wil iemand aan God kennis leer, Hom wat die hemelse wesens oordeel?
JOB 21:23 Die een sterwe in volkome geluk, heeltemal gerus en tevrede.
JOB 21:24 Sy emmers is vol melk, en die murg van sy gebeente word deur en deur bevogtig.
JOB 21:25 Die ander daarenteen sterwe met bitterheid van siel sonder dat hy van die goeie geniet het.
JOB 21:26 Saam l hulle in die stof, en die wurms oordek hulle.
JOB 21:27 Kyk, ek ken julle gedagtes en die slim planne waarmee julle gewelddadig teen my optree.
JOB 21:28 As julle s: Waar is die huis van die tiran, en waar die woontent van die goddelose--
JOB 21:29 het julle dan nie navraag gedoen by die reisigers nie (hulle bewyse kan julle tog nie lon nie!):
JOB 21:30 dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid?
JOB 21:31 Wie gee hom openlik sy gedrag te kenne; en het hy gehandel--wie sal hom dit vergeld?
JOB 21:32 Dan word hy na die graf gebring, en hulle sorg vir sy grafheuwel.
JOB 21:33 Sag l op hom die kluite van die dal; en agter hom trek al die mense aan soos daar ontelbares voor hom gewees het.
JOB 21:34 Hoe troos julle my dan op so 'n nietige manier? En julle antwoorde--net troubreuk bly oor!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500