South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Joshua 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOS 22:1 Toe het Josua die Rubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep
JOS 22:2 en aan hulle gesÍ: Julle het alles onderhou wat Moses, die kneg van die HERE, julle beveel het, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het.
JOS 22:3 Julle het jul broers nie in die steek gelaat nie--dit is nou baie dae al tot vandag toe--en het die ordening van die gebod van die HERE julle God onderhou.
JOS 22:4 Maar nou het die HERE julle God jul broers rus gegee, soos Hy hulle beloof het; draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses, die kneg van die HERE, julle oorkant die Jordaan gegee het.
JOS 22:5 Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die kneg van die HERE, julle beveel het, om die HERE julle God lief te hÍ en in al sy weŽ te wandel en sy gebooie te onderhou en Hom aan te hang en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel.
JOS 22:6 So het Josua hulle dan geseŽn en hulle laat gaan; en hulle het getrek na hul tente toe.
JOS 22:7 Maar aan die een helfte van die stam van Manasse het Moses in Basan 'n erfdeel gegee, en aan die ander helfte daarvan het Josua 'n deel gegee saam met hulle broers, duskant die Jordaan in die weste. En toe Josua hulle laat gaan het na hul tente, het hy hulle ook geseŽn
JOS 22:8 en met hulle gespreek en gesÍ: Gaan terug na julle tente met groot rykdomme en 'n menigte van vee, met silwer en goud en koper en yster en baie klere; deel die buit van julle vyande saam met julle broers.
JOS 22:9 So het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse dan teruggegaan, en hulle het weggetrek van die kinders van Israel af, uit Silo wat in die land Kanašn lÍ, om te gaan na die land GŪlead, na die land van hulle besitting waarin hulle, op bevel van die HERE deur die diens van Moses, vaste besittings verkry het.
JOS 22:10 Toe hulle kom by die klipkrale van die Jordaan, wat in die land Kanašn lÍ, het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan, 'n altaar groot van aansien.
JOS 22:11 Maar toe die kinders van Israel hoor sÍ: Kyk, die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het die altaar gebou teenoor die land Kanašn, by die klipkrale van die Jordaan, aan die kant van die kinders van Israel--
JOS 22:12 toe die kinders van Israel dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaargekom in Silo om op kommando teen hulle op te trek.
JOS 22:13 En die kinders van Israel het Pinehas, die seun van EleŠsar, die priester, na die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse, na die land GŪlead gestuur,
JOS 22:14 en tien owerstes saam met hom, vir elke familie van al die stamme van Israel een owerste; en hulle was elkeen 'n familiehoof van die stamme van Israel.
JOS 22:15 Toe hulle by die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse in die land GŪlead kom, het hulle met hulle gespreek en gesÍ:
JOS 22:16 So sÍ die hele vergadering van die HERE: Wat is dit vir 'n troubreuk wat julle begaan teen die God van Israel, dat julle vandag van die HERE afvallig word deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die HERE in opstand te kom?
JOS 22:17 Is die ongeregtigheid in verband met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie--toe die plaag oor die vergadering van die HERE gekom het?
JOS 22:18 En julle wil vandag van die HERE afvallig word! As julle dan vandag in opstand kom teen die HERE, sal Hy mŰre toornig word op die hele vergadering van Israel.
JOS 22:19 As die land van julle besitting egter onrein is, trek dan oor na die eie land van die HERE waar die tabernakel van die HERE gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings; maar kom nie teen die HERE in opstand nie, en moenie teen ons opstandig wees deur vir julle 'n altaar te bou naas die altaar van die HERE onse God nie.
JOS 22:20 Toe Agan, die seun van Serag, hom vergryp het aan die bangoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie? En hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie.
JOS 22:21 Daarop het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse geantwoord en aan die stamhoofde van Israel gesÍ:
JOS 22:22 Die God van die gode, die HERE, die God van die gode, die HERE, Hy weet dit; en ook Israel mag dit weet: As dit deur opstandigheid of deur troubreuk teen die HERE is--verlos ons nie vandag nie, HERE! --
JOS 22:23 dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die HERE afvallig te word; en as dit is om daarop 'n brandoffer en spysoffer te bring of om daarop dankoffers te berei, dan mag die HERE self dit wreek.
JOS 22:24 Maar waarlik, ons het dit uit 'n sekere besorgdheid gedoen en gesÍ: Later sou julle kinders met ons kinders kan spreek en sÍ: Wat het julle te doen met die HERE, die God van Israel?
JOS 22:25 Die HERE het tog tussen ons en julle, kinders van Ruben en kinders van Gad, die Jordaan as grens gestel; julle het geen deel aan die HERE nie; so sal julle kinders dan maak dat ons kinders die HERE nie meer vrees nie.
JOS 22:26 Daarom het ons gesÍ: Laat ons tog dit doen en vir ons die altaar bou, nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie,
JOS 22:27 maar dat dit 'n getuie kan wees tussen ons en julle en ons geslagte nŠ ons dat ons die diens van die HERE sal waarneem voor sy aangesig met ons brandoffers en ons slagoffers en ons dankoffers, sodat julle kinders later nie aan ons kinders kan sÍ: Julle het geen deel aan die HERE nie.
JOS 22:28 En ons het gedink: As hulle dit later aan ons en ons geslagte sou sÍ, sal ons sÍ: Kyk na die boustyl van die altaar van die HERE wat ons vaders gemaak het, nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie, maar'n getuie is hy tussen ons en julle.
JOS 22:29 Dit is ver van ons dat ons opstandig sou word teen die HERE en vandag afvallig sou word van die HERE deur 'n altaar te bou vir brandoffer, spysoffer en slagoffer naas die altaar van die HERE onse God wat voor sy tabernakel staan.
JOS 22:30 Toe PŪnehas, die priester, en die owerstes van die vergadering, die stamhoofde van Israel wat saam met hom was, die woorde hoor wat die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse gespreek het, was dit goed in hulle oŽ.
JOS 22:31 Toe sÍ PŪnehas, die seun van EleŠsar, die priester, aan die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse: Vandag weet ons dat die HERE in ons midde is, omdat julle hierdie troubreuk teen die HERE nie begaan het nie; nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van die HERE.
JOS 22:32 Daarop het PŪnehas, die seun van EleŠsar, die priester, en die ouerstes teruggekeer van die kinders van Ruben en die kinders van Gad, uit die land GŪlead na die land Kanašn, na die kinders van Israel, en hulle 'n antwoord gebring.
JOS 22:33 En die antwoord was goed in die oŽ van die kinders van Israel, en die kinders van Israel het God geprys; en hulle het daar nie meer van gespreek om teen hulle op kommando te trek, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad gewoon het, te verwoes nie.
JOS 22:34 En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het die altaar genoem: Hy is getuie tussen ons dat die HERE God is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500