South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Joshua 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOS 4:1 En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het, het die HERE met Josua gespreek en gesÍ:
JOS 4:2 Neem vir julle uit die volk twaalf manne, uit elke stam een man,
JOS 4:3 en gee hulle bevel en sÍ: Neem vir julle vandaar, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, twaalf klippe en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly.
JOS 4:4 Toe het Josua die twaalf man geroep wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam een man, aangestel het,
JOS 4:5 en Josua het vir hulle gesÍ: Trek uit voor die ark van die HERE julle God tot binne-in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel,
JOS 4:6 sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sÍ: Wat beteken hierdie klippe vir julle?
JOS 4:7 moet julle vir hulle sÍ: Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die HERE by sy deurtog deur die Jordaan--die water van die Jordaan is afgekeer; daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd.
JOS 4:8 Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het: hulle het twaalf klippe uit die middel van die Jordaan op-- getel soos die HERE met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel; en hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe en dit daar neergesit.
JOS 4:9 Josua het ook twaalf klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark, gestaan het; en dit is daar tot vandag toe.
JOS 4:10 En die priesters wat die ark gedra het, het bly staan in die middel van die Jordaan totdat alles volbring was wat die HERE Josua beveel het om aan die volk te sÍ, volgens alles wat Moses Josua beveel het; en die volk het gou deurgetrek.
JOS 4:11 En toe die hele volk die deurtog voleindig het, het die ark van die HERE met die priesters voor die oŽ van die volk deurgegaan.
JOS 4:12 En die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek soos Moses aan hulle gesÍ het.
JOS 4:13 Omtrent veertig duisend wat vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig van die HERE deurgetrek om te veg, na die vlaktes van Jťrigo toe.
JOS 4:14 Diť dag het die HERE Josua groot gemaak voor die oŽ van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe.
JOS 4:15 En die HERE het met Josua gespreek en gesÍ:
JOS 4:16 Gee bevel aan die priesters wat die ark van die Getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim.
JOS 4:17 Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesÍ: Klim op uit die Jordaan.
JOS 4:18 En toe die priesters wat die verbondsark van die HERE gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droŽ grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer en soos gister en eergister op al sy walle geloop.
JOS 4:19 En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jťrigo.
JOS 4:20 En daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig.
JOS 4:21 En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesÍ: Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sÍ: Wat beteken hierdie klippe?
JOS 4:22 dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sÍ: Op droŽ grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek,
JOS 4:23 deurdat die HERE julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die HERE julle God gedoen het met die Skelfsee wat Hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het;
JOS 4:24 dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die HERE sterk is, sodat julle die HERE julle God altyd mag vrees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500