South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Livitikus 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

LIVITI 19:1 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
LIVITI 19:2 Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sÍ vir hulle: Heilig moet julle wees, want Ek, die HERE julle God, is heilig.
LIVITI 19:3 Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabbatte hou. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:4 Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:5 En as julle 'n dankoffer aan die HERE slag, moet julle dit so offer, dat julle welgevalle kan vind.
LIVITI 19:6 Op die dag as julle dit offer en die dag daarna, moet dit geŽet word; maar wat tot die derde dag toe oorbly, moet met vuur verbrand word.
LIVITI 19:7 En as dit tog op die derde dag geŽet word, sal dit 'n onrein ding wees; dit sal nie met welgevalle aangeneem word nie.
LIVITI 19:8 En hy wat dit eet, moet sy ongeregtigheid dra, want wat heilig is aan die HERE, het hy ontheilig. Daarom moet diť siel uit sy volksgenote uitgeroei word.
LIVITI 19:9 En as julle die opbrings van julle land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie.
LIVITI 19:10 Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:11 Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie.
LIVITI 19:12 En julle mag nie vals sweer by my Naam en so die Naam van jou God ontheilig nie. Ek is die HERE.
LIVITI 19:13 Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die mŰre toe bly nie.
LIVITI 19:14 Jy mag 'n dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen struikelblok lÍ nie; maar jy moet jou God vrees. Ek is die HERE.
LIVITI 19:15 Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel.
LIVITI 19:16 Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die HERE.
LIVITI 19:17 Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.
LIVITI 19:18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself. Ek is die HERE.
LIVITI 19:19 Julle moet my insettinge hou. Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie. En 'n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op jou kom nie.
LIVITI 19:20 En as 'n man vleeslike gemeenskap het met 'n vrou wat 'n slavin is, vir 'n ander man bestemd, sonder dat sy ooit losgekoop of vryheid aan haar gegee is, dan moet daar bestraffing plaasvind. Hulle mag nie gedood word nie, want sy was nie vrygelaat nie.
LIVITI 19:21 En hy moet sy skuldoffer aan die HERE bring by die ingang van die tent van samekoms 'n ram as skuldoffer;
LIVITI 19:22 en die priester moet met die skuldofferram vir hom versoening doen voor die aangesig van die HERE weens die sonde wat hy gedoen het; en hy sal vergifnis ontvang vir sy sonde wat hy gedoen het.
LIVITI 19:23 En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, moet julle hulle vrugte as verbode beskou; drie jaar lank moet hulle vir julle verbode wees; daar mag nie van geŽet word nie.
LIVITI 19:24 Maar in die vierde jaar moet al hulle vrugte 'n heilige feesgawe aan die HERE wees;
LIVITI 19:25 en in die vyfde jaar mag julle hulle vrugte eet dit alles om hulle opbrings vir julle meer te maak. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:26 Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of goŽlery omgaan nie.
LIVITI 19:27 Julle mag die rand van julle hoofhare nie rond wegskeer nie. Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie.
LIVITI 19:28 Julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die HERE.
LIVITI 19:29 Ontheilig jou dogter nie deur haar vir hoerery aan te hou nie, sodat die land nie hoereer en die land vol skandelike dade word nie.
LIVITI 19:30 Julle moet my sabbatte hou en my heiligdom ontsien. Ek is die HERE.
LIVITI 19:31 Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsÍ nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:32 Vir die grys hare moet jy opstaan, en die persoon van 'n grysaard eer; en jy moet jou God vrees. Ek is die HERE.
LIVITI 19:33 En as 'n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag julle hom nie verdruk nie.
LIVITI 19:34 Die vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle wees soos 'n kind van die land wat onder julle is. En jy moet hom liefhÍ soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Ek is die HERE julle God.
LIVITI 19:35 Julle mag geen onreg doen in die gereg, in lengtemaat, gewig of inhoudsmaat nie.
LIVITI 19:36 Julle moet 'n regte weegskaal hÍ, regte weegstene, 'n regte efa en 'n regte hin. Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het.
LIVITI 19:37 Daarom moet julle al my insettinge en al my verordeninge onderhou en dit doen. Ek is die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500