South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Nehemia 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

NEH 10:1 En op die verseëlde stukke het geteken: Nehemía, die goewerneur, die seun van Hagálja, en Sedekía,
NEH 10:2 Serája, Asárja, Jeremía,
NEH 10:3 Pasgur, Amárja, Malkía,
NEH 10:4 Hattus, Sebánja, Mallug,
NEH 10:5 Harim, Méremot, Obádja,
NEH 10:6 Daniël, Gínneton, Barug,
NEH 10:7 Mesúllam, Abía, Míjamin,
NEH 10:8 Maäsja, Bílgai, Semája; dit was die priesters.
NEH 10:9 En die Leviete: Jésua, die seun van Asánja, Bínnuď van die seuns van Henádad, Kádmiël,
NEH 10:10 en hulle broers: Sebánja, Hodía, Kelíta, Pelája, Hanan,
NEH 10:11 Miga, Rehob, Hasábja,
NEH 10:12 Sakkur, Serébja, Sebánja,
NEH 10:13 Hodía, Baní, Beninu.
NEH 10:14 Die hoofde van die volk: Parhos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
NEH 10:15 Bunni, Asgad, Bébai,
NEH 10:16 Adónia, Bigwai, Adin,
NEH 10:17 Ater, Hiskía, Assur,
NEH 10:18 Hodía, Hasum, Bésai,
NEH 10:19 Harif, Anatot, Nobai,
NEH 10:20 Magpías, Mesúllam, Hesir,
NEH 10:21 Mesesábeël, Sadok, Jáddua,
NEH 10:22 Pelátja, Hanan, Anája,
NEH 10:23 Hoséa, Hanánja, Hassub,
NEH 10:24 Hallóhes, Pilha, Sobek,
NEH 10:25 Rehum, Hasábna, Maäséja,
NEH 10:26 en Ahía, Hanan, Anan,
NEH 10:27 Mallug, Harim, Baäna.
NEH 10:28 En die res van die volk, die priesters, die Leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbediendes en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande tot die wet van God, hulle vroue, hulle seuns en hulle dogters, almal wat enigsins kon verstaan,
NEH 10:29 het by hulle broers, die vername manne onder hulle, aangesluit, en hulle het onder eed en met beswering hulleself verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses, die kneg van God, gegee is, en om te hou en te doen al die gebooie van die HERE onse Here, en sy verordeninge en sy insettinge;
NEH 10:30 verder dat ons ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie;
NEH 10:31 en as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die sabbat of op 'n heilige dag nie; en dat ons in die sewende jaar die land braak sou laat lę en van elke skuldvordering afsien.
NEH 10:32 En ons het vir ons die verpligting aangegaan om ons 'n derde van 'n sikkel in die jaar op te lę vir die diens van die huis van onse God--
NEH 10:33 vir die toonbrode en die voortdurende spysoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die sabbatte, van die nuwemane, vir die feestye en vir wygawes en vir sondoffers om vir Israel versoening te doen, en vir enige dienswerk in die huis van onse God.
NEH 10:34 En ons, die priesters, die Leviete en die volk het die lot gewerp oor die lewering van hout, om dit volgens ons families op vasgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van onse God om vuur te maak op die altaar van die HERE onse God soos geskrywe staan in die wet;
NEH 10:35 en om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die HERE te bring;
NEH 10:36 en om die eersgeborenes van ons seuns en ons vee, soos geskrywe staan in die wet, en die eersgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van onse God vir die priesters wat diens doen in die huis van onse God;
NEH 10:37 en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die tiendes sou invorder in al ons landboustede.
NEH 10:38 En die priester, die seun van Aäron, moet by die Leviete wees as die Leviete die tiendes invorder, en die Leviete moet 'n tiende van die tiendes na die huis van onse God bring, in die kamers van die skathuis.
NEH 10:39 Want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is; want ons wou die huis van onse God nie laat verwaarloos nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500