South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 11:1 En die volk het hulle voor die ore van die HERE beklaag dat dit sleg gaan. En toe die HERE dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die HERE het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laer.
NUMERI 11:2 Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die HERE gebid; en die vuur het doodgegaan.
NUMERI 11:3 Daarom het hulle die plek Tabra genoem, omdat die vuur van die HERE onder hulle gebrand het.
NUMERI 11:4 En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en ges: Wie sal vir ons vleis gee om te eet?
NUMERI 11:5 Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel.
NUMERI 11:6 Maar nou is ons siel dor; daar's glad niks nie: net die manna is voor ons o.
NUMERI 11:7 Die manna was soos koljandersaad, en dit het gelyk na balsemgom.
NUMERI 11:8 Die volk het rondgeloop en dit versamel en in handmeule gemaal of in vysels gestamp, en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke.
NUMERI 11:9 En as die dou snags op die laer val, het die manna ook daarop geval.
NUMERI 11:10 Toe het Moses die volk, volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween; en die toorn van die HERE het grootliks ontvlam; ook was dit verkeerd in die o van Moses.
NUMERI 11:11 En Moses s aan die HERE: Waarom het U u kneg kwaad aangedoen en waarom het ek geen genade in u o gevind nie, dat U die las van hierdie hele volk op my l?
NUMERI 11:12 Het k hierdie hele volk dan ontvang? Of het k hulle gebaar, dat U vir my s: Dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser die suigling dra, na die land wat U aan hulle vaders met 'n eed beloof het?
NUMERI 11:13 Waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en s: Gee vir ons vleis, dat ons kan eet.
NUMERI 11:14 Ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar.
NUMERI 11:15 En as U so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood as ek genade in u o gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie.
NUMERI 11:16 Toe s die HERE aan Moses: Bring vir My sewentig manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan.
NUMERI 11:17 Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; en van die Gees wat op jou is, sal Ek afsonder en op hulle l; en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie.
NUMERI 11:18 En aan die volk moet jy s: Heilig julle teen mre; dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die HERE geween en ges: Wie sal vir ons vleis gee om te eet? want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal die HERE vir julle vleis gee, en julle sal eet.
NUMERI 11:19 Julle sal nie een dag of twee dae eet nie, of vyf dae of tien dae of twintig dae nie--
NUMERI 11:20 'n hele maand lank, totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg; omdat julle die HERE wat in julle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en ges het: Waarom het ons tog uit Egipte uitgetrek?
NUMERI 11:21 Toe s Moses: Ses honderd duisend te voet is die volk onder wie ek verkeer; en U het ges: Ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal 'n hele maand lank eet!
NUMERI 11:22 Sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees? Of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is?
NUMERI 11:23 Maar die HERE s vir Moses: Sou die hand van die HERE te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie.
NUMERI 11:24 Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die HERE aan die volk te kenne gegee; en hy het sewentig manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan.
NUMERI 11:25 Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gel. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.
NUMERI 11:26 Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad; en die Gees het op hulle gerus--hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie--en hulle het in die laer geprofeteer.
NUMERI 11:27 Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en s: Eldad en Medad profeteer in die laer.
NUMERI 11:28 En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en s: My heer Moses, belet hulle dit!
NUMERI 11:29 Maar Moses s vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!
NUMERI 11:30 Daarop het Moses hom in die laer teruggetrek, hy en die oudstes van Israel.
NUMERI 11:31 Toe het 'n wind wat van die HERE kom, uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laer gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laer; en hulle was omtrent twee el bokant die grond.
NUMERI 11:32 Toe het die volk opgestaan daardie hele dag en die hele nag en die hele volgende dag en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het tien homer versamel. En hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laer.
NUMERI 11:33 Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toorn van die HERE alreeds teen die volk ontvlam het, en die HERE het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring.
NUMERI 11:34 Daarom het hulle di plek genoem Kibrot-Hattwa; want daar het hulle die volk begrawe wat so begerig was.
NUMERI 11:35 Van Kibrot-Hattwa af het die volk weggetrek na Hserot toe, en hulle het in Hserot gebly.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500