South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 14:1 Toe het die hele vergadering uitgeroep--hulle het hul stem verhef, en die volk het diť nag geween.
NUMERI 14:2 En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Ašron, en die hele vergadering het aan hulle gesÍ: Ag, as ons maar in Egipteland gesterf het! Of as ons maar hier in die woestyn gesterf het!
NUMERI 14:3 En waarom bring die HERE ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie?
NUMERI 14:4 En hulle sÍ vir mekaar: Laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan.
NUMERI 14:5 Toe het Moses en Ašron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel.
NUMERI 14:6 En Josua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefķnne, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur
NUMERI 14:7 en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesÍ: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land.
NUMERI 14:8 As die HERE 'n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning.
NUMERI 14:9 Wees net nie teen die HERE opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie!
NUMERI 14:10 Toe sÍ die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die HERE het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel.
NUMERI 14:11 Daarop het die HERE aan Moses gesÍ: Hoe lank sal hierdie volk My verag? En hoe lank sal hulle in My nie glo nie, ondanks al die tekens wat Ek onder hulle gedoen het?
NUMERI 14:12 Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei; en Ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle.
NUMERI 14:13 Toe het Moses aan die HERE gesÍ: Maar die Egiptenaars het gehoor dat U deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het
NUMERI 14:14 en dit aan die inwoners van hierdie land gesÍ. Hulle het gehoor dat U, HERE, in die midde van hierdie volk is; dat U, HERE, duidelik waarneembaar verskyn; dat u wolk oor hulle staan en U in 'n wolkkolom voor hulle uit trek bedags en in 'n vuurkolom by nag.
NUMERI 14:15 As U nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande U gehoor het, spreek en sÍ:
NUMERI 14:16 Omdat die HERE hierdie volk nie kon inbring in die land wat Hy hulle met 'n eed beloof het nie, het Hy hulle in die woestyn omgebring.
NUMERI 14:17 Laat dan nou tog die krag van die HERE groot word, soos U gespreek het deur te sÍ:
NUMERI 14:18 Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag.
NUMERI 14:19 Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het.
NUMERI 14:20 Toe sÍ die HERE: Ek vergewe, volgens jou woord.
NUMERI 14:21 Maar so waar as Ek leef en die hele aarde van die HERE se heerlikheid vol sal word,
NUMERI 14:22 al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het wat Ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en My nou al tien maal versoek het en na my stem nie geluister het nie,
NUMERI 14:23 hulle sal die land nie sien wat Ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie, ja, almal wat My verag het, sal dit nie sien nie.
NUMERI 14:24 Maar my kneg Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om My te volg--hom sal Ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem.
NUMERI 14:25 Die Amalekiete en die Kanašniete woon in die laagte--draai mŰre weg en trek tog die woestyn in, op pad na die Skelfsee.
NUMERI 14:26 Daarna het die HERE met Moses en Ašron gespreek en gesÍ:
NUMERI 14:27 Hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen My murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen My bly murmureer.
NUMERI 14:28 SÍ vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die HERE, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal Ek aan julle doen.
NUMERI 14:29 Julle lyke sal in hierdie woestyn lÍ, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het.
NUMERI 14:30 Waarlik, jķlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefķnne, en Josua, die seun van Nun.
NUMERI 14:31 En julle kinders waarvan julle gesÍ het: Hulle sal 'n buit word--diť sal Ek inbring en diť sal die land leer ken wat julle verwerp het.
NUMERI 14:32 Maar jķlle lyke sal in hierdie woestyn lÍ.
NUMERI 14:33 En julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn, veertig jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra totdat julle lyke in die woestyn verteer is.
NUMERI 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
NUMERI 14:35 Ek, die HERE, het dit gespreek; waarlik, dit sal Ek aan hierdie hele bose vergadering doen wat teen My bymekaargekom het. Hulle sal in hierdie woestyn omkom en daar sterwe.
NUMERI 14:36 En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken en wat nŠ hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei,
NUMERI 14:37 die manne wat 'n slegte gerug aangaande die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die HERE.
NUMERI 14:38 Maar van diť manne wat die land gaan verken het, het Josua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Jefķnne, in die lewe gebly.
NUMERI 14:39 En toe Moses hierdie woorde aan al die kinders van Israel gesÍ het, het die volk baie getreur
NUMERI 14:40 en die mŰre vroeg klaargemaak en op die top van die berg geklim en gesÍ: Hier is ons, en ons wil optrek na die plek wat die HERE gesÍ het, want ons het gesondig.
NUMERI 14:41 Maar Moses het gesÍ: Waarom oortree julle tog die bevel van die HERE, aangesien dit tog nie sal geluk nie?
NUMERI 14:42 Moenie optrek nie, want die HERE is nie in julle midde nie--anders word julle verslaan voor julle vyande.
NUMERI 14:43 Want die Amalekiete en die Kanašniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val; omdat julle van die HERE afvallig geword het, daarom sal die HERE nie met julle wees nie.
NUMERI 14:44 Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim; maar die verbondsark van die HERE en Moses het nie uit die laer gewyk nie.
NUMERI 14:45 Toe het die Amalekiete en die Kanašniete wat in diť gebergte woonagtig was, afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500