South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 27:1 Daarna het nader gekom die dogters van Selůfhad, die seun van Hefer, die seun van GŪlead, die seun van Magir, die seun van Manasse, van die geslagte van Manasse, die seun van Josef--dit is die name van sy dogters: Magla, Noa en Hogla en Milka en Tirsa--
NUMERI 27:2 en hulle het gaan staan voor Moses en die priester EleŠsar en voor die owerstes en die hele vergadering, by die ingang van die tent van samekoms, en gesÍ:
NUMERI 27:3 Ons vader het in die woestyn gesterwe, en hy het nie behoort by die bende van die wat teen die HERE vergader het in die bende van Korag nie, maar hy het om sy sonde ontwil gesterwe en geen seuns gehad nie.
NUMERI 27:4 Waarom sou die naam van ons vader uit sy geslag weggeneem word, omdat hy geen seun gehad het nie? Gee ons 'n besitting onder die broers van ons vader.
NUMERI 27:5 Toe bring Moses hulle regsaak voor die aangesig van die HERE.
NUMERI 27:6 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 27:7 Die dogters van Selůfhad praat reg. Jy moet hulle sekerlik 'n erflike besitting onder die broers van hulle vader gee en die erfdeel van hulle vader op hulle laat oorgaan.
NUMERI 27:8 En met die kinders van Israel moet jy spreek en sÍ: As iemand sterwe en geen seun het nie, moet julle sy erfdeel op sy dogter laat oorgaan.
NUMERI 27:9 En as hy geen dogter het nie, moet julle sy erfdeel aan sy broers gee.
NUMERI 27:10 En as hy geen broers het nie, moet julle sy erfdeel aan die broers van sy vader gee.
NUMERI 27:11 En as sy vader geen broers het nie, moet julle sy erfdeel aan sy bloedverwant gee wat naaste aan hom is uit sy geslag, en diť moet dit in besit neem. En dit moet vir die kinders van Israel 'n regsinsetting wees, soos die HERE Moses beveel het.
NUMERI 27:12 Daarna het die HERE aan Moses gesÍ: Klim op hierdie gebergte AbŠrim, en bekyk die land wat Ek aan die kinders van Israel gegee het.
NUMERI 27:13 En as jy dit gesien het, sal jy ook by jou volksgenote versamel word soos jou broer Ašron versamel is;
NUMERI 27:14 omdat julle in die woestyn Sin, toe die vergadering getwis het, teen my bevel wederstrewig gewees het om My by die water voor hulle oŽ te heilig. Dit is die water van Mťriba by Kades, in die woestyn Sin.
NUMERI 27:15 Toe het Moses met die HERE gespreek en gesÍ:
NUMERI 27:16 Laat die HERE, die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel
NUMERI 27:17 wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek, en wat hulle uitlei en wat hulle inlei; sodat die vergadering van die HERE nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie.
NUMERI 27:18 Toe sÍ die HERE aan Moses: Neem vir jou Josua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees is; en lÍ hom die hand op,
NUMERI 27:19 en stel hom voor die priester EleŠsar en voor die hele vergadering, en gee hom 'n opdrag voor hulle oŽ;
NUMERI 27:20 en lÍ op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister.
NUMERI 27:21 En hy moet voor die priester EleŠsar staan, dat diť vir hom die beslissing van die Urim kan vra voor die aangesig van die HERE; volgens sy uitspraak moet hulle uittrek en volgens sy uitspraak moet hulle intrek, hy en al die kinders van Israel saam met hom en die hele vergadering.
NUMERI 27:22 En Moses het gedoen soos die HERE hom beveel het: hy het Josua geneem en hom voor die priester EleŠsar en voor die hele vergadering gestel,
NUMERI 27:23 en hy het hom die hande opgelÍ en hom 'n opdrag gegee soos die HERE deur die diens van Moses gespreek het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500