South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 3:1 En dit is die nakomelinge van Ašron en Moses op die dag toe die HERE met Moses op die berg Sinai gespreek het.
NUMERI 3:2 En dit is die name van die seuns van Ašron: die eersgeborene Nadab, daarna AbŪhu, EleŠsar en Itamar.
NUMERI 3:3 Dit is die name van die seuns van Ašron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesteramp te bedien.
NUMERI 3:4 Maar Nadab en AbŪhu het gesterwe voor die aangesig van die HERE toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die HERE in die woestyn Sinai gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie; maar EleŠsar en Itamar het die priesteramp bedien voor die oŽ van hulle vader Ašron.
NUMERI 3:5 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 3:6 Laat die stam van Levi nader kom, en stel hulle voor die priester Ašron, dat hulle hom kan dien.
NUMERI 3:7 En hulle moet sy diens waarneem en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.
NUMERI 3:8 En hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.
NUMERI 3:9 En jy moet die Leviete aan Ašron en sy seuns gee; hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel.
NUMERI 3:10 Maar Ašron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesteramp kan waarneem; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.
NUMERI 3:11 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 3:12 Kyk, Ek self het die Leviete geneem onder die kinders van Israel uit in die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Leviete myne kan wees.
NUMERI 3:13 Want al die eersgeborenes is myne: op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, mense sowel as diere; hulle moet myne wees. Ek is die HERE.
NUMERI 3:14 En die HERE het met Moses gespreek in die woestyn Sinai en gesÍ:
NUMERI 3:15 Tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte; almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo--diť moet jy tel.
NUMERI 3:16 En Moses het hulle volgens die bevel van die HERE getel soos dit hom beveel is.
NUMERI 3:17 En dit was die seuns van Levi volgens hulle name: Gerson en Kehat en MerŠri.
NUMERI 3:18 En dit is die name van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte: Libni en SŪmeÔ.
NUMERI 3:19 En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte: Amram en Jishar, Hebron en UssiŽl.
NUMERI 3:20 En die seuns van MerŠri volgens hulle geslagte: Magli en Musi. Dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families.
NUMERI 3:21 Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en die geslag van die SimeÔete. Dit is die geslagte van die Gersoniete.
NUMERI 3:22 Hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo--hķlle geteldes was sewe duisend vyf honderd.
NUMERI 3:23 Die geslagte van die Gersoniete moet laer opslaan agter die tabernakel aan die westekant.
NUMERI 3:24 En owerste oor die familie van die Gersoniete moet …ljasaf, die seun van Lael, wees.
NUMERI 3:25 En die seuns van Gerson moet by die tent van samekoms versorg: die tabernakel en die tent, sy dekkleed en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms;
NUMERI 3:26 en die behangsels van die voorhof en die bedekking vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en sy lyne--alles wat by sy bediening behoort.
NUMERI 3:27 En aan Kehat het behoort die geslag van die Amramiete en die geslag van die Jishariete en die geslag van die Hebroniete en die geslag van die UssiŽliete. Dit is die geslagte van die Kehatiete.
NUMERI 3:28 Volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar agt duisend ses honderd wat die diens van die heiligdom waargeneem het.
NUMERI 3:29 Die geslagte van die seuns van Kehat moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die suidekant.
NUMERI 3:30 En owerste oor die familie vir die geslagte van die Kehatiete moet wees ElŪsafan, die seun van UssiŽl.
NUMERI 3:31 En hulle moet versorg: die ark en die tafel en die kandelaar en die altare en die gereedskap van die heiligdom waarmee hulle diens doen, en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort.
NUMERI 3:32 En die hoof van die owerstes van Levi moet wees EleŠsar, die seun van Ašron, die priester, die opsigter oor die wat die diens van die heiligdom waarneem.
NUMERI 3:33 Aan MerŠri het behoort die geslag van die Magliete en die geslag van die Musiete. Dit is die geslagte van MerŠri.
NUMERI 3:34 En hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was ses duisend twee honderd.
NUMERI 3:35 En die owerste van die familie vir die geslagte van MerŠri moet wees SķriŽl, die seun van Abihail; hulle moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die noordekant.
NUMERI 3:36 En die toesig van die seuns van MerŠri--wat hulle te besorg het--moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke en al die gereedskap sowel as die hele diens wat daarby behoort;
NUMERI 3:37 en die pilare van die voorhof rondom en hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne.
NUMERI 3:38 En die wat voor die tabernakel laer opslaan, aan die oostekant, voor die tent van samekoms, teen sonop, moet wees Moses en Ašron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens vir die kinders van Israel; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.
NUMERI 3:39 Al die geteldes van die Leviete wat Moses en Ašron volgens die bevel van die HERE, volgens hulle geslagte getel het, almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo, was twee en twintig duisend.
NUMERI 3:40 En die HERE het aan Moses gesÍ: Tel al die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van 'n maand oud en daarbo, en neem die getal van hulle name op.
NUMERI 3:41 En jy moet vir My--Ek is die HERE--die Leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel.
NUMERI 3:42 En Moses het, soos die HERE hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel.
NUMERI 3:43 En al die manlike eersgeborenes volgens die getal name, van 'n maand oud en daarbo, volgens hulle geteldes, was twee en twintig duisend twee honderd drie en sewentig.
NUMERI 3:44 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 3:45 Neem die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van hulle vee, sodat die Leviete myne kan wees. Ek is die HERE.
NUMERI 3:46 Wat aangaan die loskoping van die twee honderd drie en sewentig wat oor is bo die Leviete, uit die eersgeborenes van die kinders van Israel,
NUMERI 3:47 moet jy per hoof vyf sikkels neem; volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem; die sikkel is twintig gera.
NUMERI 3:48 En jy moet die geld as losprys van die wat onder hulle oor is, aan Ašron en sy seuns gee.
NUMERI 3:49 Daarop het Moses die loskoopgeld geneem van die wat oor was bo die wat deur die Leviete losgekoop was;
NUMERI 3:50 van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, duisend drie honderd vyf en sestig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom.
NUMERI 3:51 En Moses het die loskoopgeld aan Ašron en sy seuns gegee volgens die bevel van die HERE, soos die HERE Moses beveel het.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500