South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 32:1 En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte. En toe hulle die land van Jaťser en die land GŪlead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was.
NUMERI 32:2 Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Ruben gekom en met Moses en die priester EleŠsar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesÍ:
NUMERI 32:3 Atarot en Dibon en Jaťser en Nimra en Hesbon en EleŠle en Sebam en Nebo en Behon--
NUMERI 32:4 die land wat die HERE voor die vergadering van Israel uit verower het--is 'n land vir vee, en u dienaars het vee.
NUMERI 32:5 Verder het hulle gesÍ: As ons genade in u oŽ gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as 'n besitting gegee word; bring ons nie oor die Jordaan nie.
NUMERI 32:6 Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Ruben geantwoord: Sal julle broers oorlog toe trek, en wil jķlle hier bly?
NUMERI 32:7 Waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkerig maak om deur te trek in die land wat die HERE aan hulle gegee het?
NUMERI 32:8 So het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades-Barnťa af gestuur het om die land te bekyk.
NUMERI 32:9 Toe hulle tot by die dal Eskol opgetrek en die land bekyk het, het hulle die hart van die kinders van Israel afkerig gemaak om in die land in te trek wat die HERE aan hulle gegee het.
NUMERI 32:10 Daarom het die toorn van die HERE dieselfde dag ontvlam, en Hy het gesweer en gesÍ:
NUMERI 32:11 Waarlik, geeneen van die manne wat uit Egipte opgetrek het, van twintig jaar oud en daarbo, sal die land sien wat Ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie; want hulle het nie volhard om My te volg nie--
NUMERI 32:12 behalwe Kaleb, die seun van Jefķnne, die Kenissiet, en Josua, die seun van Nun; want hulle het volhard om die HERE te volg.
NUMERI 32:13 En die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam, en Hy het hulle veertig jaar lank in die woestyn laat rondswerwe, totdat die hele geslag verteer was wat kwaad gedoen het in die oŽ van die HERE.
NUMERI 32:14 En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die HERE teen Israel nog te vermeerder.
NUMERI 32:15 As julle van Hom afvallig word, sal Hy hulle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk te gronde laat gaan.
NUMERI 32:16 Toe kom hulle na hom toe aan en sÍ: Ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders.
NUMERI 32:17 Maar ons self sal ons haastig wapen voor die oŽ van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hul woonplek bring; en ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweŽ die bewoners van die land.
NUMERI 32:18 Ons sal nie na ons huise teruggaan voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie.
NUMERI 32:19 Want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel duskant die Jordaan, teen sonop, ons s'n geword het.
NUMERI 32:20 Toe sÍ Moses vir hulle: As julle dit doen, as julle jul voor die aangesig van die HERE vir die oorlog wapen
NUMERI 32:21 en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die HERE deur die Jordaan trek, totdat Hy sy vyande voor sy aangesig uit verdrywe het
NUMERI 32:22 en die land voor die aangesig van die HERE onderwerp is, en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die HERE en voor Israel, en hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die HERE.
NUMERI 32:23 Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die HERE, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind.
NUMERI 32:24 Bou vir julle stede vir jul kinders en krale vir jul kleinvee, en doen wat uit julle mond uitgegaan het.
NUMERI 32:25 Toe het die kinders van Gad en die kinders van Ruben met Moses gespreek en gesÍ: U dienaars sal doen soos my heer beveel het.
NUMERI 32:26 Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van GŪlead bly;
NUMERI 32:27 maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die HERE na die oorlog oortrek soos my heer gespreek het.
NUMERI 32:28 Toe het Moses aangaande hulle aan die priester EleŠsar en aan Josua, die seun van Nun, en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee,
NUMERI 32:29 en Moses het aan hulle gesÍ: As die kinders van Gad en die kinders van Ruben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is, voor die aangesig van die HERE, en die land voor julle uit onderwerp is, gee dan aan hulle die land GŪlead as 'n besitting.
NUMERI 32:30 Maar as hulle nie gewapend saam met julle oortrek nie, moet hulle onder julle in die land Kanašn besittings verkry.
NUMERI 32:31 En die kinders van Gad en die kinders van Ruben het geantwoord en gesÍ: Wat die HERE aan u dienaars gesÍ het, so sal ons doen.
NUMERI 32:32 Ons sal gewapend oortrek voor die aangesig van die HERE na die land Kanašn, en ons erflike besitting oos van die Jordaan sal ons s'n wees.
NUMERI 32:33 So het Moses dan aan hulle gegee, aan die kinders van Gad en die kinders van Ruben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sihon, koning van die Amoriete, en die koninkryk van Og, koning van Basan, die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom.
NUMERI 32:34 En die kinders van Gad het Dibon gebou en Atarot en AroŽr
NUMERI 32:35 en Aterot-Sofan en Jaťser en Jůgbeha
NUMERI 32:36 en Bet-Nimra en Bet-Haran, versterkte stede en skaapkrale.
NUMERI 32:37 En die kinders van Ruben het Hesbon gebou en EleŠle en Kirjataim
NUMERI 32:38 en Nebo en Bašl-Meon--met verandering van die name--en Sibma; en hulle het die stede wat hulle gebou het, name gegee.
NUMERI 32:39 En die seuns van Magir, die seun van Manasse, het na GŪlead gegaan en dit verower en die Amoriete verdrywe wat daarin was.
NUMERI 32:40 En Moses het GŪlead aan Magir, die seun van Manasse, gegee; en hy het daarin gewoon.
NUMERI 32:41 En JaÔr, die seun van Manasse, het gegaan en hulle tentdorpe ingeneem en dit tentdorpe van JaÔr genoem.
NUMERI 32:42 En Nobag het gegaan en Kenat en die onderhorige plekke ingeneem en dit sy naam Nobag gegee.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500