South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 33:1 Dit is die trekke van die kinders van Israel wat uit Egipteland uitgetrek het volgens hulle leërafdelings, onder leiding van Moses en Aäron.
NUMERI 33:2 Volgens die bevel van die HERE het Moses die plekke opgeskrywe vanwaar hulle van plek tot plek verder getrek het; en dit is hulle plekke vanwaar hulle al verder getrek het.
NUMERI 33:3 Hulle het van Raämses af opgebreek in die eerste maand, op die vyftiende dag van die eerste maand; op die dag ná die pasga het die kinders van Israel deur 'n hoë hand voor die oë van al die Egiptenaars uitgetrek,
NUMERI 33:4 terwyl die Egiptenaars besig was om dié te begrawe wat die HERE onder hulle verslaan het, al die eersgeborenes; ook het die HERE aan hulle gode strafgerigte voltrek.
NUMERI 33:5 Toe die kinders van Israel van Raämses af opgebreek het, het hulle laer opgeslaan in Sukkot.
NUMERI 33:6 En hulle het van Sukkot af opgebreek en laer opgeslaan in Etam wat aan die kant van die woestyn lę.
NUMERI 33:7 En hulle het van Etam af opgebreek en weggedraai na Pi-Hágirot wat oos van Baäl-Sefon lę; en hulle het laer opgeslaan voor Migdol.
NUMERI 33:8 En hulle het van Pi-Hágirot af opgebreek en dwarsdeur die see gegaan na die woestyn toe; en hulle het drie dagreise ver die woestyn van Etam ingetrek en laer opgeslaan in Mara.
NUMERI 33:9 En hulle het van Mara af opgebreek en by Elim gekom; en in Elim was twaalf waterfonteine en sewentig palmbome, en hulle het daar laer opgeslaan.
NUMERI 33:10 En hulle het van Elim af opgebreek en laer opgeslaan by die Skelfsee.
NUMERI 33:11 En hulle het van die Skelfsee af opgebreek en laer opgeslaan in die woestyn Sin.
NUMERI 33:12 En hulle het uit die woestyn Sin opgebreek en laer opgeslaan in Dofka.
NUMERI 33:13 En hulle het van Dofka af opgebreek en laer opgeslaan in Alus.
NUMERI 33:14 En hulle het van Alus af opgebreek en laer opgeslaan in Ráfidim; maar daar was geen water vir die volk om te drink nie.
NUMERI 33:15 En hulle het van Ráfidim af opgebreek en laer opgeslaan in die woestyn Sinai.
NUMERI 33:16 En hulle het uit die woestyn Sinai opgebreek en laer opgeslaan in Kibrot-Hattáäwa.
NUMERI 33:17 En hulle het van Kibrot-Hattáäwa af opgebreek en laer opgeslaan in Háserot.
NUMERI 33:18 En hulle het van Háserot af opgebreek en laer opgeslaan in Ritma.
NUMERI 33:19 En hulle het van Ritma af opgebreek en laer opgeslaan in Rimmon-Peres.
NUMERI 33:20 En hulle het van Rimmon-Peres af opgebreek en laer opgeslaan in Libna.
NUMERI 33:21 En hulle het van Libna af opgebreek en laer opgeslaan in Rissa.
NUMERI 33:22 En hulle het van Rissa af opgebreek en laer opgeslaan in Keheláta.
NUMERI 33:23 En hulle het van Keheláta af opgebreek en laer opgeslaan by die berg Sefer.
NUMERI 33:24 En hulle het van die berg Sefer af opgebreek en laer opgeslaan in Hárada.
NUMERI 33:25 En hulle het van Hárada af opgebreek en laer opgeslaan in Mákhelot.
NUMERI 33:26 En hulle het van Mákhelot af opgebreek en laer opgeslaan in Tahat.
NUMERI 33:27 En hulle het van Tahat af opgebreek en laer opgeslaan in Terag.
NUMERI 33:28 En hulle het van Terag af opgebreek en laer opgeslaan in Mitka.
NUMERI 33:29 En hulle het van Mitka af opgebreek en laer opgeslaan in Hasmóna.
NUMERI 33:30 En hulle het van Hasmóna af opgebreek en laer opgeslaan in Móserot.
NUMERI 33:31 En hulle het van Móserot af opgebreek en laer opgeslaan in Béne-Jáäkan.
NUMERI 33:32 En hulle het van Béne-Jáäkan af opgebreek en laer opgeslaan in Hor-Hággidgad.
NUMERI 33:33 En hulle het van Hor-Hággidgad af opgebreek en laer opgeslaan in Jotbáta.
NUMERI 33:34 En hulle het van Jotbáta af opgebreek en laer opgeslaan in Abróna.
NUMERI 33:35 En hulle het van Abróna af opgebreek en laer opgeslaan in Éseon-Geber.
NUMERI 33:36 En hulle het van Éseon-Geber af opgebreek en laer opgeslaan in die woestyn Sin, dit is Kades.
NUMERI 33:37 En hulle het van Kades af opgebreek en laer opgeslaan by die berg Hor, aan die kant van die land Edom.
NUMERI 33:38 Toe het die priester Aäron volgens die bevel van die HERE op die berg Hor geklim en daar gesterwe, in die veertigste jaar ná die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, in die vyfde maand, op die eerste van die maand.
NUMERI 33:39 En Aäron was honderd drie en twintig jaar oud toe hy op die berg Hor gesterf het.
NUMERI 33:40 En die Kanaäniet, die koning van Arad, wat in die Suidland in die land Kanaän gewoon het, het gehoor dat die kinders van Israel aankom.
NUMERI 33:41 En hulle het van die berg Hor af opgebreek en laer opgeslaan in Sálmona.
NUMERI 33:42 En hulle het van Sálmona af opgebreek en laer opgeslaan in Punon.
NUMERI 33:43 En hulle het van Punon af opgebreek en laer opgeslaan in Obot.
NUMERI 33:44 En hulle het van Obot af opgebreek en laer opgeslaan in Ijje-Haäbárim, by die grens van Moab.
NUMERI 33:45 En hulle het van Ijjim af opgebreek en laer opgeslaan in Dibon-Gad.
NUMERI 33:46 En hulle het van Dibon-Gad af opgebreek en laer opgeslaan in Almon-Diblataim.
NUMERI 33:47 En hulle het van Almon-Diblataim af opgebreek en laer opgeslaan in die gebergte Abárim, voor Nebo.
NUMERI 33:48 En hulle het van die gebergte Abárim af opgebreek en laer opgeslaan in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jérigo.
NUMERI 33:49 En hulle het laer opgeslaan by die Jordaan van Bet-Hajésimot af tot by Abel-Hassittim, in die vlaktes van Moab.
NUMERI 33:50 En die HERE het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jérigo, en gesę:
NUMERI 33:51 Spreek met die kinders van Israel en sę vir hulle: As julle deur die Jordaan in die land Kanaän intrek,
NUMERI 33:52 moet julle al die bewoners van die land voor julle uit verdrywe en hulle beeldhouwerk verniel; ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes.
NUMERI 33:53 En julle moet die land in besit neem en daarin woon; want Ek het die land aan julle gegee om dit te besit.
NUMERI 33:54 En julle moet die land deur die lot as erfdeel verwerwe, volgens julle geslagte; vir die wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet jy hulle erfdeel klein maak. Waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees; volgens julle vaderlike stamme moet julle dit as erfdeel verwerwe.
NUMERI 33:55 Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uit verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon.
NUMERI 33:56 En soos Ek gedink het om aan hulle te doen, sal Ek aan julle doen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500