South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 6:1 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 6:2 Spreek met die kinders van Israel en sÍ vir hulle: As 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflÍ, die gelofte van 'n nasireŽr, om hom aan die HERE te wy,
NUMERI 6:3 moet hy hom van wyn en sterk drank onthou; wyn-asyn en asyn van sterk drank mag hy nie drink nie, ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie.
NUMERI 6:4 Al die dae van sy nasireŽrskap mag hy niks eet van alles wat van die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en doppe nie.
NUMERI 6:5 Al die dae van die gelofte van sy nasireŽrskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie. Totdat die dae om is dat hy hom aan die HERE toewy, moet hy heilig wees--hy moet die hare van sy hoof vry laat groei.
NUMERI 6:6 Al die dae dat hy hom aan die HERE gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie.
NUMERI 6:7 Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster--aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie; want die wyding van sy God is op sy hoof.
NUMERI 6:8 Al die dae van sy nasireŽrskap is hy heilig aan die HERE.
NUMERI 6:9 En as heeltemal onverwags iemand by hom sterwe, sodat hy sy gewyde hoof verontreinig, moet hy op die dag van sy reiniging sy hoof skeer; op die sewende dag moet hy dit skeer.
NUMERI 6:10 En op die agtste dag moet hy twee tortelduiwe of twee jong duiwe na die priester, na die ingang van die tent van samekoms, bring.
NUMERI 6:11 En die priester moet een as sondoffer en een as brandoffer berei en vir hom versoening doen vir wat hy uit oorsaak van die dooie gesondig het; so moet hy dan sy hoof op dieselfde dag heilig.
NUMERI 6:12 Daarna moet hy die dae van sy nasireŽrskap aan die HERE wy en 'n jaaroud lam as skuldoffer bring; en die vorige dae moet wegval, omdat sy nasireŽrskap verontreinig is.
NUMERI 6:13 En dit is die wet van die nasireŽr: Op die dag as die dae van sy nasireŽrskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van samekoms bring;
NUMERI 6:14 en hy moet sy offer aan die HERE bring: een jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer en een jaaroud ooilam sonder gebrek as sondoffer en een ram sonder gebrek as dankoffer
NUMERI 6:15 en 'n mandjie ongesuurde koeke van fynmeel, koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort.
NUMERI 6:16 En die priester moet dit voor die aangesig van die HERE bring en die sondoffer en brandoffer vir hom berei.
NUMERI 6:17 Hy moet ook die ram as dankoffer aan die HERE gereedmaak saam met die mandjie ongesuurde koeke; en die priester moet die spysoffer en drankoffer vir hom berei.
NUMERI 6:18 Dan moet die nasireŽr by die ingang van die tent van samekoms sy gewyde hoof skeer en die hare van sy gewyde hoof neem en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is.
NUMERI 6:19 Verder moet die priester die gekookte blad van die ram afneem en een ongesuurde koek uit die mandjie en een ongesuurde platkoek; en hy moet hulle op die hande van die nasireŽr sit nadat diť sy gewyde hare afgeskeer het.
NUMERI 6:20 En die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die HERE. Dit is iets heiligs vir die priester saam met die bors van die beweegoffer en die boud van die hefoffer. En daarna mag die nasireŽr wyn drink.
NUMERI 6:21 Dit is die wet vir die nasireŽr wat sy offer aan die HERE beloof op grond van sy nasireŽrskap, behalwe wat hy verder kan bekostig. Volgens sy gelofte wat hy afgelÍ het, sů moet hy doen volgens die wet van sy nasireŽrskap.
NUMERI 6:22 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 6:23 Spreek met Ašron en sy seuns en sÍ: So moet julle die kinders van Israel seŽn deur vir hulle te sÍ:
NUMERI 6:24 Die HERE sal jou seŽn en jou behoed;
NUMERI 6:25 die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
NUMERI 6:26 die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
NUMERI 6:27 So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lÍ; en …k sal hulle seŽn.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500