South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 119:1 Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.
PSALMS 119:2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;
PSALMS 119:3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weŽ wandel.
PSALMS 119:4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou.
PSALMS 119:5 Ag, was my weŽ maar vas om u insettinge te onderhou!
PSALMS 119:6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.
PSALMS 119:7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.
PSALMS 119:8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie.
PSALMS 119:9 Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.
PSALMS 119:10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
PSALMS 119:11 Ek het u woord in my hart gebÍre, dat ek teen U nie sal sondig nie.
PSALMS 119:12 Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!
PSALMS 119:13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.
PSALMS 119:14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.
PSALMS 119:15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.
PSALMS 119:16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.
PSALMS 119:17 Gimel. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.
PSALMS 119:18 Open my oŽ, dat ek kan sien die wonders uit u wet.
PSALMS 119:19 Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.
PSALMS 119:20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur.
PSALMS 119:21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.
PSALMS 119:22 Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.
PSALMS 119:23 Al sit vorste en beraadslaag teen my- u kneg oordink u insettinge.
PSALMS 119:24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.
PSALMS 119:25 Dalet. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.
PSALMS 119:26 My weŽ het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge!
PSALMS 119:27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink.
PSALMS 119:28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.
PSALMS 119:29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.
PSALMS 119:30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.
PSALMS 119:31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie!
PSALMS 119:32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.
PSALMS 119:33 He. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.
PSALMS 119:34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.
PSALMS 119:35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behae.
PSALMS 119:36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.
PSALMS 119:37 Wend my oŽ af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weŽ.
PSALMS 119:38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.
PSALMS 119:39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.
PSALMS 119:40 Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.
PSALMS 119:41 Wau. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte,
PSALMS 119:42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.
PSALMS 119:43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.
PSALMS 119:44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd,
PSALMS 119:45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.
PSALMS 119:46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie.
PSALMS 119:47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,
PSALMS 119:48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.
PSALMS 119:49 Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.
PSALMS 119:50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.
PSALMS 119:51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.
PSALMS 119:52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.
PSALMS 119:53 Toorngloed het my aangegryp vanweŽ die goddelose wat u wet verlaat.
PSALMS 119:54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.
PSALMS 119:55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.
PSALMS 119:56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.
PSALMS 119:57 Get. Die HERE is my deel; ek het gesÍ dat ek u woorde sal bewaar.
PSALMS 119:58 Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte.
PSALMS 119:59 Ek het my weŽ oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.
PSALMS 119:60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
PSALMS 119:61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.
PSALMS 119:62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.
PSALMS 119:63 Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.
PSALMS 119:64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
PSALMS 119:65 Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.
PSALMS 119:66 Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.
PSALMS 119:67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.
PSALMS 119:68 U is goed en doen goed; leer my u insettinge.
PSALMS 119:69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ťk bewaar van ganser harte u bevele.
PSALMS 119:70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ťk verlustig my in u wet.
PSALMS 119:71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.
PSALMS 119:72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.
PSALMS 119:73 Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.
PSALMS 119:74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.
PSALMS 119:75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.
PSALMS 119:76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.
PSALMS 119:77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.
PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ťk oordink u bevele.
PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.
PSALMS 119:80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.
PSALMS 119:81 Kaf. My siel smag na u heil; op u woord wag ek.
PSALMS 119:82 My oŽ smag na u belofte en sÍ: Wanneer sal U my vertroos?
PSALMS 119:83 Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie.
PSALMS 119:84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?
PSALMS 119:85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie.
PSALMS 119:86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!
PSALMS 119:87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ťk het u bevele nie verlaat nie.
PSALMS 119:88 Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou.
PSALMS 119:89 Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.
PSALMS 119:90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.
PSALMS 119:91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.
PSALMS 119:92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.
PSALMS 119:93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak.
PSALMS 119:94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.
PSALMS 119:95 Die goddelose lÍ en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse.
PSALMS 119:96 Aan alle volmaaktheid het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.
PSALMS 119:97 Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.
PSALMS 119:98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.
PSALMS 119:99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.
PSALMS 119:100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.
PSALMS 119:101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.
PSALMS 119:102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.
PSALMS 119:103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.
PSALMS 119:104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.
PSALMS 119:105 Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
PSALMS 119:106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou.
PSALMS 119:107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!
PSALMS 119:108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge.
PSALMS 119:109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie.
PSALMS 119:110 Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie.
PSALMS 119:111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.
PSALMS 119:112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe.
PSALMS 119:113 Samek. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief.
PSALMS 119:114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
PSALMS 119:115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!
PSALMS 119:116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweŽ my hoop nie.
PSALMS 119:117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.
PSALMS 119:118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieŽry is leuens.
PSALMS 119:119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief.
PSALMS 119:120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.
PSALMS 119:121 Ajin. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie.
PSALMS 119:122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie.
PSALMS 119:123 My oŽ smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid.
PSALMS 119:124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge.
PSALMS 119:125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken.
PSALMS 119:126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek.
PSALMS 119:127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.
PSALMS 119:128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek.
PSALMS 119:129 Pe. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.
PSALMS 119:130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.
PSALMS 119:131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek.
PSALMS 119:132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet.
PSALMS 119:133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
PSALMS 119:134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.
PSALMS 119:135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge.
PSALMS 119:136 My oŽ loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie.
PSALMS 119:137 Sade. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.
PSALMS 119:138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou.
PSALMS 119:139 My ywer verteer my, omdat my teŽstanders u woorde vergeet het.
PSALMS 119:140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.
PSALMS 119:141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie.
PSALMS 119:142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.
PSALMS 119:143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging.
PSALMS 119:144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.
PSALMS 119:145 Kof. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek wil u insettinge bewaar.
PSALMS 119:146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.
PSALMS 119:147 Voor die mŰreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.
PSALMS 119:148 My oŽ is die nagwake voor om u woord te oordink.
PSALMS 119:149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge.
PSALMS 119:150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is.
PSALMS 119:151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.
PSALMS 119:152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het.
PSALMS 119:153 Resj. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie.
PSALMS 119:154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.
PSALMS 119:155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie.
PSALMS 119:156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.
PSALMS 119:157 My vervolgers en my teŽstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie.
PSALMS 119:158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.
PSALMS 119:159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid.
PSALMS 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.
PSALMS 119:161 Sin, Sjin. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.
PSALMS 119:162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind.
PSALMS 119:163 Leuens haat ek en het daar 'n afsku van; u wet het ek lief.
PSALMS 119:164 Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge.
PSALMS 119:165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.
PSALMS 119:166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.
PSALMS 119:167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief.
PSALMS 119:168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weŽ is voor U.
PSALMS 119:169 Tau. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.
PSALMS 119:170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.
PSALMS 119:171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge.
PSALMS 119:172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.
PSALMS 119:173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.
PSALMS 119:174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging.
PSALMS 119:175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.
PSALMS 119:176 Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500