South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 10:1 En nŠ Abimťleg het Tola, die seun van Pua, die seun van Dodo, 'n man uit Issaskar, opgetree om Israel te verlos; en hy het gewoon in Samir op die gebergte van Efraim.
RIGTERS 10:2 En hy het Israel drie en twintig jaar lank gerig; en hy het gesterwe en is in Samir begrawe.
RIGTERS 10:3 En nŠ hom het JaÔr, die Gileadiet, opgetree, en hy het Israel twee en twintig jaar lank gerig.
RIGTERS 10:4 En hy het dertig seuns gehad, wat op dertig jong esels gery en dertig stede gehad het; diť word tot vandag toe die JaÔrsdorpe genoem wat in die land GŪlead lÍ.
RIGTERS 10:5 En JaÔr het gesterwe en is in Kamon begrawe.
RIGTERS 10:6 En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oŽ van die HERE, en hulle het die Bašls en die Astartes gedien, en die gode van Aram en die gode van Sidon en die gode van Moab en die gode van die kinders van Ammon en die gode van die Filistyne, en hulle het die HERE verlaat en Hom nie gedien nie.
RIGTERS 10:7 Daarom het die toorn van die HERE ontvlam teen Israel, en Hy het hulle verkoop in die hand van die Filistyne en in die hand van die kinders van Ammon.
RIGTERS 10:8 En hulle het die kinders van Israel verpletter en verdruk in daardie jaar, agttien jaar lank, al die kinders van Israel wat oorkant die Jordaan gewoon het in die land van die Amoriete, wat in GŪlead was.
RIGTERS 10:9 Daarby het die kinders van Ammon die Jordaan oorgetrek om ook teen Juda en Benjamin en die huis van Efraim te veg, sodat Israel dit baie benoud gehad het.
RIGTERS 10:10 Toe roep die kinders van Israel die HERE aan en sÍ: Ons het teen U gesondig, want ons het onse God verlaat en die Bašls gedien.
RIGTERS 10:11 Maar die HERE het aan die kinders van Israel gesÍ: Het Ek julle nie van die Egiptenaars en van die Amoriete, van die kinders van Ammon en van die Filistyne--
RIGTERS 10:12 en toe die SidoniŽrs en Amalekiete en Maoniete julle verdruk en julle My aangeroep het--julle uit hulle hand verlos nie?
RIGTERS 10:13 Maar julle het My verlaat en ander gode gedien; daarom sal Ek julle nie meer verlos nie.
RIGTERS 10:14 Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat diť julle verlos in die tyd van julle benoudheid.
RIGTERS 10:15 Toe sÍ die kinders van Israel aan die HERE: Ons het gesondig; maak met ons net soos dit goed is in u oŽ; verlos ons tog net vandag.
RIGTERS 10:16 En hulle het die vreemde gode uit hulle midde verwyder en die HERE gedien; toe het Hy ongeduldig geword oor die moeite van Israel.
RIGTERS 10:17 En die kinders van Ammon is byeengeroep en het laer opgeslaan in GŪlead; maar die kinders van Israel het bymekaargekom en laer opgeslaan by Mispa.
RIGTERS 10:18 Toe sÍ die manskappe, die vorste van GŪlead, die een aan die ander: Wie is die man wat sal begin om te veg teen die kinders van Ammon? Hy sal hoof wees oor al die inwoners van GŪlead.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500