South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 19:1 En in di dae was daar geen koning in Israel nie. En 'n Levitiese man het as vreemdeling vertoef agter in die gebergte van Efraim; en hy het vir hom 'n vrou, 'n byvrou, geneem uit Betlehem-Juda.
RIGTERS 19:2 Maar sy byvrou het by hom gehoereer en van hom weggegaan na haar vader se huis, na Betlehem-Juda; en sy was daar vier maande lank.
RIGTERS 19:3 Daarop maak haar man klaar en gaan haar agterna om na haar hart te spreek en haar terug te bring; sy dienaar was by hom met 'n paar esels. En toe sy hom in die huis van haar vader bring en die vader van die jong vrou hom sien, was hy bly om hom te ontmoet.
RIGTERS 19:4 En sy skoonvader, die vader van die jong vrou, het hom teruggehou, sodat hy drie dae by hom gebly het; en hulle het geet en gedrink en die nag daar oorgebly.
RIGTERS 19:5 Maar terwyl hulle op die vierde dag vroeg in die mre opstaan en hy klaarmaak om weg te gaan, s die vader van die jong vrou vir sy skoonseun: Versterk jou hart met 'n stukkie brood, en daarna kan julle weggaan.
RIGTERS 19:6 En hulle het gebly, en hulle twee het saam geet en gedrink. Daarop s die vader van die jong vrou aan die man: Bly tog asseblief die nag oor, en laat jou hart vrolik wees.
RIGTERS 19:7 Toe die man egter klaarmaak om weg te gaan, het sy skoonvader by hom aangedring, sodat hy weer die nag daar oorgebly het.
RIGTERS 19:8 Terwyl hy op die vyfde dag vroeg in die mre klaarmaak om weg te gaan, s die vader van die jong vrou: Versterk jou hart tog, en vertoef julle tot agtermiddag. En hulle twee het geet.
RIGTERS 19:9 Maar toe die man klaarmaak om weg te gaan, hy en sy byvrou en sy dienaar, s sy skoonvader, die vader van die jong vrou, vir hom: Kyk, die son sak, dit wil aand word; bly julle maar die nag oor: kyk, dit is al laat, bly die nag hier oor, en laat jou hart vrolik wees; dan kan julle mre vroeg klaarmaak vir julle reis en na jou tente toe gaan.
RIGTERS 19:10 Maar die man wou nie die nag oorbly nie en het klaargemaak en weggetrek en gekom tot teenoor Jebus--dit is Jerusalem--met 'n paar opgesaalde esels by hom; ook sy byvrou was by hom.
RIGTERS 19:11 En toe hulle by Jebus kom en die son al baie gesak het, s die dienaar aan sy heer: Kom tog, laat ons uitdraai na hierdie stad van die Jebusiete en daarin vernag.
RIGTERS 19:12 Maar sy heer s aan hom: Ons kan nie uitdraai na 'n vreemde stad waar nie van die kinders van Israel is nie, maar ons moet verbytrek tot by Gbea.
RIGTERS 19:13 Verder s hy aan sy dienaar: Trek, laat ons nader kom by een van die plekke en in Gbea of Rama vernag.
RIGTERS 19:14 So het hulle dan verder verbygetrek; en die son het vir hulle ondergegaan by Gbea wat aan Benjamin behoort.
RIGTERS 19:15 Toe draai hulle daar uit om in Gbea te gaan vernag. En hy het ingekom en gebly op die plein van die stad, want daar was niemand wat hulle in sy huis opgeneem het om te vernag nie.
RIGTERS 19:16 Maar kyk, in die aand kom daar 'n ou man uit die veld van sy werk af, en die man was van die gebergte van Efraim afkomstig en het in Gbea as vreemdeling vertoef; maar die manne van die plek was Benjaminiete.
RIGTERS 19:17 En toe hy sy o opslaan, sien hy die reisiger op die plein van die stad, en die ou man vra: Waar gaan u heen, en waar kom u vandaan?
RIGTERS 19:18 En hy s vir hom: Ons trek deur van Betlehem-Juda tot agter in die gebergte van Efraim; ek kom daarvandaan en het tot by Betlehem-Juda gereis, en ek gaan na die huis van die HERE; maar hier is niemand wat my in sy huis opneem nie,
RIGTERS 19:19 alhoewel ons esels strooi sowel as voer het, en daar ook brood en wyn is vir myself en vir u dienares en vir die bediende wat by u dienaars is; daar is aan geen ding gebrek nie.
RIGTERS 19:20 Toe s die ou man: Vrede vir jou! alleenlik, al wat u kortkom, is vir my rekening; u moet net nie op die plein vernag nie.
RIGTERS 19:21 Daarop het hy hom in sy huis ingebring en aan die esels voer gegee; en nadat hulle hul voete gewas het, het hulle geet en gedrink.
RIGTERS 19:22 Terwyl hulle hul hart vrolik maak, omsingel die manne van die stad, slegte manne, meteens die huis en klop hard aan die deur; en hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en s: Bring die man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken.
RIGTERS 19:23 Daarop gaan die man, die eienaar van die huis, uit na hulle en s aan hulle: Nee, my broers, moet tog nie kwaad doen nie, aangesien hierdie man in my huis ingekom het; moet nie hierdie skanddaad begaan nie.
RIGTERS 19:24 Hier is my dogter wat 'n jongmeisie is, en sy byvrou; laat ek hulle uitbring, onteer hulle dan en maak met hulle wat goed is in julle o, maar aan hierdie man mag julle so 'n skanddaad nie begaan nie.
RIGTERS 19:25 Toe die manne nie na hom wou luister nie, gryp die man sy byvrou en bring haar uit na hulle daarbuite; en hulle het haar beken en die hele nag deur haar mishandel, tot die mre toe, en haar laat loop toe die rooidag uitkom.
RIGTERS 19:26 En teen dagbreek het die vrou gekom en neergeval voor die ingang van die man se huis waar haar heer was, totdat dit lig was.
RIGTERS 19:27 En toe haar heer die mre opstaan en die huisdeure oopmaak en uitgaan om sy reis voort te sit--kyk, daar l die vrou, sy byvrou, voor die ingang van die huis met haar hande op die drumpel.
RIGTERS 19:28 En hy s vir haar: Staan op en laat ons trek; maar niemand antwoord nie. Daarop het hy haar op die esel gelaai, en die man het klaargemaak en na sy woonplek getrek.
RIGTERS 19:29 Maar toe hy in sy huis kom, het hy 'n mes geneem en sy byvrou gegryp en haar stukkend gesny volgens haar gebeente in twaalf stukke en dit in die hele grondgebied van Israel rondgestuur.
RIGTERS 19:30 En elkeen wat dit sien, het ges: So iets het nie gebeur en is nie gesien van die dag af dat die kinders van Israel uit Egipteland opgetrek het tot vandag toe nie; neem dit tog ter harte, gee raad en spreek!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500