South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 21:1 Maar die manne van Israel het al in Mispa gesweer en gesÍ: Niemand van ons mag sy dogter aan 'n Benjaminiet as vrou gee nie.
RIGTERS 21:2 En toe die manskappe in Bet-el kom, het hulle daar gebly tot die aand toe voor die aangesig van God en hulle stem verhef en geween met 'n groot geween
RIGTERS 21:3 en gesÍ: Waarom, o HERE, God van Israel, het dit in Israel gebeur dat daar vandag een stam uit Israel vermis word?
RIGTERS 21:4 Daarop het die manskappe die volgende dag vroeg klaargemaak en daar 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring.
RIGTERS 21:5 En die kinders van Israel het gesÍ: Wie is daar van al die stamme van Israel wat nie opgegaan het na die vergadering, na die HERE toe nie? Want daar was 'n plegtige eed teen die een wat nie opgaan na die HERE in Mispa nie--hy moet sekerlik gedood word.
RIGTERS 21:6 Toe het die kinders van Israel hulle broer Benjamin jammer gekry en gesÍ: Daar is vandag een stam uit Israel afgesny.
RIGTERS 21:7 Wat kan ons doen vir hulle wat oorgebly het, wat vroue aanbetref? Want ons het by die HERE gesweer dat ons nie van ons dogters aan hulle as vroue sal gee nie.
RIGTERS 21:8 Toe sÍ hulle: Wie is diegene wat van die stamme van Israel nie opgegaan het na die HERE in Mispa nie? En kyk, niemand het uit Jabes in GŪlead na die laer, na die vergadering gekom nie.
RIGTERS 21:9 En die volk is getel, en daar was niemand van die inwoners van Jabes in GŪlead nie.
RIGTERS 21:10 Toe stuur die vergadering daarheen twaalf duisend man uit die dapper manne en gee hulle bevel en sÍ: Gaan heen en slaan die inwoners van Jabes in GŪlead met die skerpte van die swaard, ook die vroue en die kinders.
RIGTERS 21:11 En dit is die ding wat julle moet doen: Alles wat manlik is, en al die vroue wat die gemeenskap met die man ken, moet julle met die banvloek tref.
RIGTERS 21:12 En hulle het onder die inwoners van Jabes in GŪlead vier honderd meisies aangetref, jongmeisies wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, en diť het hulle na die laer gebring in Silo wat in die land Kanašn lÍ.
RIGTERS 21:13 Toe stuur die hele vergadering en hulle spreek met die kinders van Benjamin wat by die rots Rimmon was, en bied hulle die vrede aan.
RIGTERS 21:14 Daarop het Benjamin in diť tyd teruggekom; en hulle het die vroue wat hulle uit die vroue van Jabes in GŪlead in die lewe behou het, aan hulle gegee, maar sů was daar vir hulle nie genoeg nie.
RIGTERS 21:15 En die volk het Benjamin jammer gekry, omdat die HERE 'n skeuring gemaak het onder die stamme van Israel.
RIGTERS 21:16 Toe sÍ die oudstes van die vergadering: Wat kan ons doen vir die wat oorgebly het, wat vroue aanbetref? Want die vroue was uit Benjamin verdelg.
RIGTERS 21:17 Verder sÍ hulle: Die besitting van die wat oorgebly het, behoort aan Benjamin, sodat geen stam uit Israel mag uitgedelg word nie.
RIGTERS 21:18 Maar ons self kan hulle geen vroue uit ons dogters gee nie; want die kinders van Israel het gesweer en gesÍ: Vervloek is hy wat 'n vrou aan Benjamin gee.
RIGTERS 21:19 Toe sÍ hulle: Kyk, daar is jaar vir jaar 'n fees van die HERE in Silo wat noord van Bet-el lÍ, oostelik van die grootpad wat opgaan van Bet-el na Sigem, en suid van Lebůna.
RIGTERS 21:20 En hulle het die kinders van Benjamin bevel gegee en gesÍ: Gaan en lÍ en loer in die wingerde.
RIGTERS 21:21 En let op, en kyk, as die dogters van Silo uittrek om hulle koordanse uit te voer, dan moet julle uit die wingerde uitkom, en julle moet vir julle, elkeen sy vrou, uit die dogters van Silo vang en na die land Benjamin gaan.
RIGTERS 21:22 En as hulle vaders of hulle broers kom om by ons 'n saak te maak, sal ons vir hulle sÍ: Skenk hulle aan ůns, want ons het nie vir elkeen 'n vrou in die oorlog geneem nie. Julle self het hulle mos nie aan hulle gegee nie; in diť geval alleen sou julle skuldig gewees het.
RIGTERS 21:23 Die kinders van Benjamin het toe so gedoen: hulle het vroue volgens hulle getal weggedra uit die danseresse wat hulle geroof het; en hulle het weggegaan en teruggekeer na hul erfdeel toe, en hulle het die stede opgebou en daarin gewoon.
RIGTERS 21:24 En die kinders van Israel het in daardie tyd daarvandaan weggegaan, elkeen na sy stam en na sy geslag, en hulle het daarvandaan uitgetrek, elkeen na sy erfdeel toe.
RIGTERS 21:25 In diť dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oŽ.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500