South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 6:1 Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oŽ van die HERE, het die HERE hulle oorgegee in die hand van die Midianiete, sewe jaar lank.
RIGTERS 6:2 En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry; vanweŽ die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings.
RIGTERS 6:3 Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die Ooste uit, en trek teen hulle op:
RIGTERS 6:4 slaan laers teen hulle op en verwoes die opbrings van die land in die rigting na Gasa, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie.
RIGTERS 6:5 Want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was; so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes.
RIGTERS 6:6 En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die HERE aangeroep.
RIGTERS 6:7 En toe die kinders van Israel die HERE aanroep vanweŽ die Midianiete,
RIGTERS 6:8 het die HERE 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en diť het vir hulle gesÍ: So spreek die HERE, die God van Israel: Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei
RIGTERS 6:9 en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit verdrywe en hulle land aan julle gegee.
RIGTERS 6:10 En Ek het aan julle gesÍ: Ek is die HERE julle God; julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie.
RIGTERS 6:11 Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die AbiŽsriet, behoort het, terwyl sy seun GŪdeon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete.
RIGTERS 6:12 En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesÍ: Die HERE is met jou, dapper held!
RIGTERS 6:13 Toe vra GŪdeon Hom: Ag, my heer, as die HERE met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sÍ: Het die HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.
RIGTERS 6:14 Toe draai die HERE na hom toe en sÍ: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur nie?
RIGTERS 6:15 Maar hy vra Hom: Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie.
RIGTERS 6:16 Toe sÍ die HERE vir hom: Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan.
RIGTERS 6:17 En hy antwoord Hom: As ek dan guns in u oŽ gevind het, doen vir my 'n teken, dat U dit is wat met my spreek.
RIGTERS 6:18 Verwyder U tog nie hiervandaan voordat ek by U kom en my gawe uitbring en voor U neersit nie. Hy sÍ toe: Ek sal bly totdat jy terugkom.
RIGTERS 6:19 Toe het GŪdeon ingegaan en 'n bokkie berei, en van 'n efa meel ongesuurde koeke; die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi; en hy het dit na Hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit.
RIGTERS 6:20 Maar die Engel van God het vir hom gesÍ: Neem die vleis en die ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen.
RIGTERS 6:21 Daarop steek die Engel van die HERE die punt van die staf wat in sy hand was, uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan; toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die Engel van die HERE verdwyn uit sy oŽ.
RIGTERS 6:22 Toe GŪdeon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sÍ GŪdeon: Ag, Here HERE! want ek het die Engel van die HERE gesien van aangesig tot aangesig!
RIGTERS 6:23 Maar die HERE sÍ vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.
RIGTERS 6:24 Toe bou GŪdeon daar 'n altaar vir die HERE en noem dit: Die HERE is vrede! Dit staan vandag nog daar by Ofra van die AbiŽsriete.
RIGTERS 6:25 En in dieselfde nag het die HERE vir hom gesÍ: Neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van sewe jaar, en breek die altaar van Bašl af wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af wat daar langsaan staan.
RIGTERS 6:26 En bou vir die HERE jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting deur opstapeling, en neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap.
RIGTERS 6:27 Toe het GŪdeon tien man van sy dienaars geneem en gedoen soos die HERE aan hom gesÍ het; maar omdat hy te bang was vir sy familie en vir die manne van die stad, om dit oordag te doen, het hy dit in die nag gedoen.
RIGTERS 6:28 En toe die manne van die stad die mŰre vroeg opstaan, lÍ die altaar van Bašl daar omgegooi en die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het, afgekap en die tweede bul geoffer op die altaar wat daar gebou was!
RIGTERS 6:29 Toe sÍ hulle, die een vir die ander: Wie het hierdie ding gedoen? En onderwyl hulle ondersoek en uitvra, sÍ hulle: GŪdeon, die seun van Joas, het hierdie ding gedoen!
RIGTERS 6:30 Toe sÍ die manne van die stad vir Joas: Bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Bašl omgegooi het, en omdat hy die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het, afgekap het.
RIGTERS 6:31 Maar Joas sÍ vir almal wat by hom staan: Wil jķlle vir Bašl veg? Of wil julle hom help? Die wat vir hom veg, sal vanmŰre nog gedood word. As hy 'n god is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het.
RIGTERS 6:32 Daarom het hy hom op diť dag Jerķbbašl genoem en gesÍ: Laat Bašl teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het.
RIGTERS 6:33 Toe het al die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die Ooste aanmekaargesluit en deurgetrek en in die laagte van JŪsreŽl laer opgeslaan.
RIGTERS 6:34 En die Gees van die HERE het GŪdeon vervul; en hy het op die ramshoring geblaas, en die AbiŽsriete is agter hom aan opgeroep.
RIGTERS 6:35 Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse, en diť is ook agter hom aan opgeroep; ook het hy boodskappers gestuur in Aser en in Sťbulon en in NŠftali, en hulle het opgetrek, hulle tegemoet.
RIGTERS 6:36 Toe het GŪdeon met God gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het--
RIGTERS 6:37 ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlÍ: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.
RIGTERS 6:38 En dit was so: toe hy die volgende mŰre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water.
RIGTERS 6:39 Toe het GŪdeon met God gespreek: Laat u toorn nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek; laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem: laat dit op die vlies alleen droog wees terwyl daar op die grond oral dou is.
RIGTERS 6:40 En die HERE het daardie nag so gedoen: op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500